kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Oglas za prijam službenika u službu

Na temelju članka 28. st. 4. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo dana 27.12.2022 god. raspisuje:

OGLAS
za prijam službenika u službu na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo,  na radna mjesta:

1. STRUČNI  SURADNIK/ICA – VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI – Općina Borovo“ -faza III

 – 1 izvršitelj (m/ž) na puno radno vrijeme, do isteka roka provedbe projekta ZAŽELI faza III, (do 8 mjeseci) uz obvezni probni rad od dva mjeseca
  
Opći uvjeti za prijam u službu propisani člankom 12. Zakona:

1. punoljetnost,

2. hrvatsko državljanstvo,

3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

Kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik upravno pravne struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Borovo,

2. VIŠI REFERENT-STRUČNI  ASISTENT/ICA PROJEKTA “ZAŽELI – Općina Borovo“ -faza III

 – 1 izvršitelj (m/ž) na puno radno vrijeme, do isteka roka provedbe projekta ZAŽELI faza III, (do 8 mjeseci) uz obvezni probni rad od dva mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu propisani člankom 12. Zakona:

1. punoljetnost,

2. hrvatsko državljanstvo,

3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijava podnosi.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • viša stručna sprema,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Borovo te Uredbe o uredskom poslovanju.

Sukladno članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14), uvjete ispunjavaju i osobe koje su prema ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu tražene struke. U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose na muške i ženske osobe.

Kandidati su uz prijavu na oglas obvezni priložiti slijedeće:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokument kojim kandidat dokazuje da je ostvario radno iskustvo koje se traži u ovom natječaju za voditelja/cu projekta (potvrda HZMO, ne starija od mjesec dana, potvrda preslika ugovora o radu i sl.)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci do dana objave oglasa),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba ili vlastoručno potpisana izjava kandidata).

            Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Svi kandidati su dužni dati Izjavu o suglasnosti o korištenju osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Borovo www.opcina-borovo.hr.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo, pri čemu se napominje da takvi kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici: https://www.gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

            Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, način obavljanja i rokove prethodne provjere znanja i sposobnosti iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

            Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni  na internet stranici www.opcina-borovo.hr i na oglasnoj ploči Općine Borovo prije održavanja prethodne provjere.

            S kandidatima prijavljenim na oglas provesti će se testiranje, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Na internet stranici Općine Borovo (www.opcina-borovo.hr/) biti će dostupan opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.

            Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Općina Borovo
Glavna br. 3
32 227 Borovo

s obveznom naznakom:

„Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo
– STRUČNI  SURADNIK/ICA – VODITELJ/ICA PROJEKTA“

ili

– VIŠI REFERENT  ASISTENT/ICA PROJEKTA“

(upisati radno mjesto za koje se podnosi prijava)

– NE OTVARAJ-

            O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

            Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa: Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:
Obavijest i upute kandidatima
Obrazac prijave
Izjava GDPR
Izjava stručni suradnik
Izjava viši referent

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content