kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javna nabava

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 19/11 i 83/13) načelnik Općine Borovo nije u sukobu interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom, odnosno nema gospodarskih subjekata sa kojima je Općina Borovo kao naručitelj u sukobu interesa.

NABAVA MALE VRIJEDNOSTI

2022. godina

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu
Plan javne nabave za 2022 god.

2021. godina

Plan javne nabave za 2021 god.

2020. godina

Plan javne nabave za 2020 godinu.

2019. godina

Plan javne nabave za 2019 godinu.

2018. godina

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DV ZLATOKOSA BOROVO

Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova energetske obnove zgrade dječje vrtića DV Zlatokosa
Obavijest o prethodnom savjetovanju
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik nabave radova
Glavni projekt energetske obnove
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude – Energetska obnova DV Zlatokosa Borovo
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Energetska obnova DV Zlatokosa Borovo

2017. godina

MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE

BAGATELNA NABAVA III IZMJENE I DOPUNE

RASVJETA U ULICI RUŽE STOJANOVIĆ

JAVNI POZIV

POZIV

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content