kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

U svrhu ostvarivanja ciljeva smanjenja količina otpada koji nastaje na području te povećanja postotka odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja Općina Borovo kontinuirano radi na unapređenju sustava gospodarenja otpadom na svom području. U svrhu gospodarenja otpadom za područje Općine Borovo izrađen je i Plan gospodarenja otpadom Općina Borovo za razdoblje 2018.-2024. godine kojim su definirani ciljevi i mjere kojima će se ti ciljevi ostvariti.

Općina Borovo prema popisu stanovništva RH iz 2011. godine ima 5.056 stanovnika te 1.663 kućanstva. Prema podacima EKO-Dunava d.o.o. za komunalno gospodarstvo, pravne osobe koja vrši uslugu sakupljanja komunalnog otpada u Općini Borovo, trenutno se otpad sakuplja u 1.360 kućanstava te 40 pravnih osoba. Razlog manjem broju kućanstava koja odvoze otpad u odnosu na stanje u 2011. godini je iseljavanje stanovništva Općine Borovo koje je i dalje u tijeku.

Tijekom 2016. godine na području Općine sakupljeno je 1.115,36 tona miješanog komunalnog otpada te 12,14 tona otpadnog papira i kartona (sakupljanje započelo u srpnju 2016. godine). U svrhu smanjenja količine otpada nastalog na području Općine koji se odlaže na odlagališta, za sva kućanstva u Općini su nabavljene i podijeljene kante za otpadni papir i karton. Pored toga, na području Općine su izgrađena tri zelena otoka na kojima se prikupljaju otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil. Odvojeni otpad u kućanstvima i zelenim otocima se prikuplja jednom mjesečno. U planu je izgradnja dodatna 4 zelena otoka.

Provedbom projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Općina Borovo želi za krajnje korisnike projekta nabaviti spremnike za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike. Krajnji korisnici projekta su kućanstva i pravne osobe koje ostvaruju gospodarsku djelatnost u Općini Borovo. Za odvojeno prikupljanje otpadnog papira planirana je nabava 30 kanti zapremine 360 litara te 10 kontejnera zapremine 1.100 litara koji će se postaviti na zelene otoke i podijelili pojedinim pravnim osoba koje ostvaruju gospodarsku djelatnost u Općini Borovo. Za odvojeno prikupljanje plastike planirana je nabava 1.400 kanti zapremine 240 litara koje će se podijeliti svim kućanstvima u Općini Borovo.

Nabavom tih spremnika doprinijeti će se povećanju odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenju udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenju odlaganja miješanog komunalnog otpada nastalog na području Općine Borovo.

Spremnici za odvojeno prikupljanje koji se nabave ovim projektom će se dijeliti krajnjim korisnicima po njihovoj isporuci. Krajnji korisnici će se obavještavati o obvezi preuzimanja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada putem plakata, lokalne radijske postaje Radio Borovo i putem internetske stranice Općine Borovo. Krajnji korisnici će prilikom preuzimanja spremnika biti upoznati s obvezom pravilnog odvajanja otpada te čuvanja spremnika od oštećenja ili otuđenja. Odvoz odvojenog otpada će vršiti komunalno poduzeće Eko-Dunav d.o.o. u skladu s Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Borovo. Ukupna vrijednost projekta iznosi 394.535,00 kuna. Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosom od 335.355,51 kuna i Općina Borovo iznosom od 59.180,39 kuna.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content