kontakt telefon: +385(0)32 439 598

EKO-DUNAV

 EKO-DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo

eko_dunav_logo

Uvidom u dugogodišnju komunalnu aktivnost i potrebu osnivanja komunalnog preduzeća na teritoriji Opštine Borovo, Odlukom Opštinskog Veća Opštine Borovo 2013. godine osnovano je komunalno preduzeće EKO-DUNAV d.o.o. sa ciljem pružanja usluga komunalnih i drugih delatnosti pravnim i fizičkim licima na području Opštine Borovo, ali i drugim zainteresovaniim subjektima van njene teritorije.

KRATKOROČNI PLAN

 • stvaranje preduslova za kvalitetno obavljanje komunalnih delatnosti,
 • lociranje zainteresovanih stranaka na teritoriji Opštine Borovo i sklapanje ugovora o pružanju usluga,
 • održavanje zelenih javnih površina u letnjem periodu,
 • održavanje javnih površina u zimskom periodu,
 • gospodarenje mesnim grobljem i održavanje groblja,
 • održavanje i sanacija staza, nerazvrstanih cesta i druge saobraćajne infrastruktur,
 • zapošljavanje radnika sa područja Opštine Borovo kroz „Program javnih radova“,
 • otvaranje deponije za biološki razgradivi otpad (lišće, trava i grane),
 • izvođenje manjih građevinskih radova.

 DUGOROČNI PLAN

 • nabavka vozila za odvoz komunalnog otpada,
 • izgradnja „zelenih otoka“ kao zakonske obaveze JLS,
 • realizacija projekata apliciranih prema raspisanim konkursima,
 • stvaranje pretpostavki za nabavku i izgradnja rashladne komore na mesnom groblju,
 • iniciranje otvaranja pijačnog dana za poljoprivredne proizvođače (povrtlare i sl.),
 • stvaranje predpostavki za otvaranje „reciklažnog dvorišta“,
 • stvaranje preduslova za obavljanje dimnjačarskih delatnosti po isteku ugovora o koncesiji.
EKO-DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo
Glavna 3, 32 227 Borovo
OIB: 78491952386,
Tel: 032 439-014,
Mob: 099 273 0266
e-mail: eko-dunav@opcina-borovo.hr

Telefon reciklažnog dvorišta: 032/544 499

Upravitelj
Ljiljana Jakovljević, dipl. oec.
Predsednik Nadzornog odbora
Srđan Jeremić

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 19/11 i 83/13) direktor MiErić EKO-EKO-DUNAV.O. nije u sukobu interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom, odnosno nema gospodarskih subjekata sa kojima je EKO-DUNAV D.O.O. kao naručitelj u sukobu interesa.

Više o Eko Dunava na eko-dunav.hr 

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content