kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za iskaz interesa za uključivanje u projekt Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4

KLASA: 551-02/23-01/1
URBROJ: 2196-9-01-24-61
U Borovu, 01. srpnja 2024.

Općinski načelnik Općine Borovo, na temelju članka 64. Statuta (Službeni glasnik Općine Borovo 2/21 i 9/23), Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. (dalje u tekstu: Oduka) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., kodni broj: SF.3.4.11.01.0059, Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4“ (dalje u tekstu: Ugovor), općinski načelnik dana 01. srpnja 2024. objavljuje

JAVNI POZIV
za iskaz interesa za uključivanje u projekt
Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4

Ovim Javnim pozivom pozivaju se osobe starije od 65 godina i/ili osobe s invaliditetom s područja Općine Borovo, kojima je potrebno pružanje potpore i podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti da iskažu interes za korištenje nekih od oblika potpore u okviru projekta “ Pomoć u kući za starije nemoćne osobe – faza 4“

Kroz pružanje usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima pridonosi se njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici. 

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 180 starijih osoba i osoba s invaliditetom sa područja Općine Borovo.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili
 • dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili
 • višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom kućanstvu ,
 • dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili
 •  višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent te čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

 • Osobe starije od 65 godina:
  1. Obrazac za iskaz interesa za uključivanje u projekt,
  2. Izjavu o broju članova kućanstva,
  3. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
  4. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave. U slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva.
 • Odrasle osobe s invaliditetom:

1. Obrazac za iskaz interesa za uključivanje u projekt,
2. Izjavu o broju članova kućanstva,
3. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je
nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
4. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg
ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje
Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je
naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Napomena: Obrazac za iskaz interesa za uključivanje u projekt i Izjavu o broju članova kućanstva trebaju dostaviti i osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom. Obrazac za iskaz interesa za uključivanje u projekt i Izjava o broju članova kućanstva su prilog ovom Pozivu, ali ih se može i osobno preuzeti u prostorijama Općine Borovo.

Rok za dostavu iskaza interesa je traje do 15. srpnja 2024.

Prilikom pregleda dostavljenih iskaza za sudjelovanje, osobe koje su se prijavile će se rangirati prema slijedećim kriterijima:

1. odrasle osobe s invaliditetom koje žive u samačkom kućanstvu – 20 bodova,
2. odrasle osobe s invaliditetom koje žive u dvočlanom kućanstvu – 19 bodova,
3. osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom kućanstvu, a koje imaju primanja do 200,00 eura – 18 bodova,
4. osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom kućanstvu, a koje imaju primanja u rasponu 200,01-330,00 eura – 17 bodova,
5. osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom kućanstvu, a koje imaju primanja u rasponu 330,01-465,00 eura – 16 bodova,
6. osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom kućanstvu, a koje imaju primanja od 465,01 eura i više – 15 bodova,
7. osobe starije od 65 godina koje žive u dvočlanom kućanstvu, a koje kumulativno imaju primanja do 400,00 eura – 14 bodova,
8. osobe starije od 65 godina koje žive u dvočlanom kućanstvu, a koje kumulativno imaju primanja u rasponu 400,01-660,00 eura – 13 bodova,
9. osobe starije od 65 godina koje žive u dvočlanom kućanstvu, a koje kumulativno imaju primanja u rasponu 660,01-930,00 eura – 12 bodova,
10. osobe starije od 65 godina koje žive u dvočlanom kućanstvu, a koje kumulativno imaju primanja od 930,01 eura i više – 11 bodova,
11. višečlana kućanstva u kojima su svi članovi pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva – 10 bodova.

U slučaju da više osoba ostvari jednak broj bodova prednost će imati osoba s ranije dostavljenim iskazom interesa za sudjelovanje u projektu.

OBRASCI ZA PRIJAVU:
Obrazac za iskaz interesa za uključivanje u projekt

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content