kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Odluka o odabiru kandidatkinja za provedbu aktivnosti u projektu “Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – Faza 4”

KLASA: 551-02/23-01/1
URBROJ: 2196-9-01-24-28
U Borovu, 21. lipnja 2024.

Na temelju članka 63. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 2/21 i 9/23), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujak 2024 god. (dalje u tekstu: Oduka) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0059, „Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe-faza4“ (dalje u tekstu: Ugovor), nakon provedenog javnog poziva objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranici Općine Borovo, Općinski načelnik Općine Borovo dana 21. lipnja 2024. donosi sljedeću

O D L U K U
o odabiru kandidata

Članak 1.

Za provedbu aktivnosti u projektu „Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4 (Kodni broj: SF.3.4.11.01.0059.) na radno mjesto radnik/ca za pružanje usluge potpore i podrške, na određeno vrijeme u trajanju od 32 mjesec primaju se slijedeće kandidatkinje:

R. brojIme i prezimeOIBAdresaDatum rođenja
1Arbutina Jasminka07612546848Školska 11101.09.1962.
2Arsić Branislava67699452742Veselina Stojakovića 1524.09.1982.
3Bilić Svjetlana85577439694Partizanska 74a19.04.1980.
4Bosnić Mira27690536872Vladimira Nazora 116.09.1961.
5Cvijanović Snežana53388405787Gajićeva 4203.10.1973.
6Erić Jasminka96938470715Đorđa Sremca 1727.03.1967.
7Ilić Janja52462203223Gajićeva 7614.12.1964.
8Ilinčić Renata74273683908Školska 3330.05.1976.
9Jovičić Mira20174344497Gajićeva 2327.09.1967.
10Jović Dragica75554828626Školska 12903.02.1963.
11Kuzmanović Snežana89432915514Osječka 430.08.1974.
12Lazarević Magdalena49058937217Željeznička 136a18.02.1982.
13Lukić Maja67207645598Dunavska 112.03.1996.
14Mihajlović Radmila64493627874Ive Andrića 1828.01.1983.
15Mitrović Nataša58310302425Školska 10618.04.1987.
16Nedić Petra3145481181Ozrenska 98b07.06.1966.
17Nenić Mira64707001148Željeznička 9028.07.1962.
18Nović Suzana9834819328Radnička 1201.01.1985.
19Pejić Radinka44304761403Vladimira Nazora 1401.10.1966.
20Popadić Biljana20254672847Glavna 2810.06.1979.
21Radivojević Biljana61120949217Konstantina Peičića 1228.05.1988.
22Rauković Borislava28042524709Božidara Maslarića 1809.11.1978.
23Savičić Nataša4557692407Ozrenska 2425.12.1983.
24Savić Leposava59417038355Školska 8214.10.1966.
25Spasojević Mirjana89942337606Ozrenska 5007.03.1983.
26Sremac Biljana61622475585Grobljanska 2104.11.1970.
27Suzić Jelka88371028623Nikole Tesle 3624.08.1978.
28Tintor Verica21014224788Vladimira Nazora 531.03.1985.
29Kasap Dragana86230490906Sremska 5418.04.1965.
30Pavković Branka10163624113Željeznička 11625.08.1969.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke sa navedenim radnicama će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na Oglasnoj ploči i internet stranici Općine Borovo.

O b r a z l o ž e n j e

Općina Borovo je sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekat „Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe-faza 4“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0059.

U skladu odredbama Projekta i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava raspisan je Javni poziv (KLASA: 551-02/23-01/1, URBROJ: 2196-9-01-24-21 od dana 04. lipnja 2024.) za prijam u radni odnos  na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe-faza 4“ za radno mjesto radnik/ca za pružanje usluge potpore i podrške.

Nakon provedenog postupka utvrđivanja pravovremenosti dostavljenih prijava i ispunjavanja formalno pravnih uvjeta, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag. iur

DOSTAVITI:

1. Arbutina Jasminka,  Školska 111
2. Arsić Branislava, Veselina Stojakovića 15
3. Bilić Svjetlana, Partizanska 74a
4. Bosnić Mira, Vladimira Nazora 1
5. Cvijanović Snežana,  Gajićeva 42
6. Erić Jasminka,  Đorđa Sremca 17
7. Ilić Janja, Gajićeva 76
8. Ilinčić Renata,  Školska 33
9. Jovičić Mira,  Gajićeva 23
10. Jović Dragica,  Školska 129
11. Kuzmanović Snežana,  Osječka 4
12. Lazarević Magdalena,  Željeznička 136a
13. Lukić Maja, Dunavska 1
14. Mihajlović Radmila,  Ive Andrića 18
15. Mitrović Nataša,  Školska 106
16. Nedić Petra, Ozrenska 98b
17. Nenić Mira,  Željeznička 90
18. Nović Suzana,  Radnička 12
19. Pejić Radinka, Vladimira Nazora 14
20. Popadić Biljana, Glavna 28
21. Radivojević Biljana,  Konstantina Peičića 12
22. Rauković Borislava, Božidara Maslarića 18
23. Savičić Nataša, Ozrenska 24
24. Savić Leposava, Školska 82
25. Spasojević Mirjana, Ozrenska 50
26. Sremac Biljana,  Grobljanska 21
27. Suzić Jelka, Nikole Tesle 36
28. Tintor Verica,  Vladimira Nazora 5
29. Kasap Dragana,  Sremska 54
30. Pavković Branka,  Željeznička 116
31. Oglasna ploča
32. Internet stranica Općine Borovo
33. Arhiva, ovdje

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content