kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni  poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta

KLASA: 410-03/24-01/02
URBROJ: 2196-9-01-24-14
Borovo, 24. lipnja 2024.

            Na temelju članka 63. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 02/21 i 9/23), te članka 1. stavak 4. Odluke o porezu na korištenje javnog zemljišta na području Općine Borovo ( Službeni glasnik ), općinski načelnik dana 24. lipnja 2024. objavljuje

JAVNI  POZIV
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup
javnog zemljišta

1.Predmet ovoga javnog poziva je davanje u zakup javne površine na lokaciji u Borovu, Trg palih boraca na kč.br. 277/1 i 277/2 k.o. Borovo, koje je u naravi školsko sportsko igralište ukupne površine 4990 m2.

2.Javna površina koja je predmet ovoga Javnog poziva, daje se  u zakup radi postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna park) povodom svečanog obilježavanja vjerskog praznika koji pada na dan 15. kolovoza 2024. a za vremensko razdoblje od 13. kolovoza – 18. kolovoza 2024.

3.Natječaj za zakup predmetne javne površine provodi se podnošenjem pismenih ponuda.

4.Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe-građani koji obavljaju registriranu djelatnost sportsko rekreativnih i drugih zabavnih igara.

5.Početna cijena zakupa predmetne javne površine jeste 4.000,00 eura.

   Jamčevina za ozbiljnost ponude određena je u visini 10% vrijednosti početne cijene zakupa.

   Ponuditelji su iznos jamčevine dužni uplatiti do dana otvaranja ponuda.

   Po okončanju odabira iznos jamčevine uračunava se u vrijednost zakupa odabranog    

   ponuditelja, dok se ostalim ponuditeljima jamčevina vraća.

6.Sadržaj ponude:

– ime i prezime, OIB, te adresu ponuđača,

– iznos zakupnine koju ponuđač nudi,

– dokaz da je ponuditelj  pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz točke 2 ovoga Javnog poziva,

– dokaz o pravovremenoj uplati vrijednosti jamčevine.

7. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

-ponuda koja sadrži najvišu cijenu.

8. Sa najpovoljnijim ponuditeljem bit će zaključen Ugovor o zakupu.

    U roku od 3 dana od dana zaključenja Ugovora, odabrani ponuditelj je dužan uplatiti cjelokupan iznos zakupnine, u protivnom  gubi pravo na zakup predmetne javne površine i postavljanje sadržaja i organizacije zabavnog parka, kao i na pravo povrata uplaćene jamčevine.

9.Rok za podnošenje ponuda na Natječaj je do 01. srpnja  2024.

10. Otvaranje ponuda izvršit će ovlašteno Povjerenstvo dana 01. srpnja  2024. u prostorijama Općine Borovo u 10,00 sati .

Sudionici Javnog pozivamogu prisustvovati otvaranju ponuda.

11.Ponude se podnose u pismenom obliku-zatvorenoj koverti, osobno ili poštanskom pošiljkom na slijedeću adresu:

OPĆINA BOROVO
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva radi davanja
javnih površina u zakup-
NE OTVARAJ-ponuda na Javni poziv za zakup javnog zemljišta
Glavna br.3
32227 BOROVO

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović,mag.iur.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content