kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4

KLASA: 551-02/23-01/1
URBROJ: 2196-9-01-24-21
U Borovu, 04.06.2024 god.

Na temelju članka 64. Statuta (Sl. glasnik 2/21 i 9/23), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujak 2024 god. (dalje u tekstu: Oduka) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0059, Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4“ (dalje u tekstu: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava), općinski načelnik dana 04.06.2024 god. objavljuje

JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4

1. Broj traženih osoba: 30
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme: 32 mjeseca
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Borovo
5. Javni poziv vrijedi: od 04.06.2024. do 12.06.2024.g
6. Opis poslova:

· organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
· obavljanje kućanskih poslova (pranje suđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
· održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
· zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Osoba će pružiti uslugu za najmanje 6 pripadnika ciljane skupine.

Riječi i pojmovi u ovom Javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem su rodu navedeni.

Na javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola.

Razina obrazovanja: najviše srednja škola.

7. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

7.1. Obrazac za prijavu te davanje suglasnosti o korištenju osobnih podataka (može se preuzeti na stranicama Općine Borovo www.opcina-borovo.hr  nastavno na ovaj poziv ili osobno u prostorijama Projekt centra Borovo, Glavna br. 3, 32227  Borovo),

7.2. Obrazac životopis (može se preuzeti na stranicama Općine Borovo www.opcina-borovo.hr  nastavno na ovaj poziv ili osobno u prostorijama Projekt centra Borovo, Glavna br. 3, 32227  Borovo),

7.3. Preslika osobne iskaznice,

7.4. Preslika dokaza o završenoj školi (preslika svjedodžbe – ukoliko je primjenjivo, a za osobe bez završene osnovne škole – izjava da nema završenu osnovnu školu)

7.5. Potvrda izdanu od strane HZMO o podacima evidentiranom u bazi podataka ili elektronički zapis o radnom stažu (datum izdavanja potvrde ne smije biti raniji od datuma objave poziva),

7.6. Potvrdu da se vode u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo, pri čemu se napominje da takvi kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici: https://www.gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom, na kontakt broj 032/438-293 Svetlana Ostojić  ili osobnim dolaskom u Projekt centar Borovo na navedenoj adresi, od 10:00 do 13:00 h.

Osobe koje se prijavljuju na poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u ZATVORENOJ OMOTNICI putem pošte PREPORUČENO na adresu:

OPĆINA BOROVO
Glavna br. 3
32227 BOROVO
„JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
„Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4“
-NE OTVARAJ-

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koja nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na ovaj poziv.

Javni poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Borovo – www.opcina-borovo.hr

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag. iur.

Obrazac Prijave na Javni poziv

Obrazac Životopis

Obrazac Izjave o davanju suglasnosti o korištenju osobnih podataka

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content