kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 06/09/2021

Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021 god.

Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021 god.

Temeljem čl. 43. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) pravo na naknadu za troškove ogrjeva ostvaruju isključivo samci ili kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko srijemskoj županiji (Sl. vjesnik 3/21) visina naknade je 1.050,00 kn po korisniku. Slijedom… Nastavite čitati Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021 god.

pročitaj više

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

KLASA: 306-02/21-01/01UR.BROJ: 2196-04-03-21-119Borovo, 06.09.2021 god. Na temelju čl. 74. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik 2/21), te čl. 3. st. 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god.  (Sl. glasnik 1/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dana 06.09.2021 god.  objavljuje J  A  V  N  I     P  O  Z  I  Vza dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovoza poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god. 1.         Javni poziv objavljuje se radi dodjele bespovratnih… Nastavite čitati Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content