kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021 god.

Temeljem čl. 43. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) pravo na naknadu za troškove ogrjeva ostvaruju isključivo samci ili kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko srijemskoj županiji (Sl. vjesnik 3/21) visina naknade je 1.050,00 kn po korisniku.

Slijedom prethodno navedenog pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 07. rujna 2021 god. do zaključno 30. rujna 2021 god. u Općini Borovo podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2021 god.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti sa službene stranice Općine Borovo www.opcina-borovo.hr ili u prostorijama općine svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Uz zahtjev se obavezno prilaže IZJAVA korisnika zajamčene minimalne naknade da se grije na drva kao i preslik tekućeg, žiro ili zaštićenog računa.

Nepotpuni  zahtjevi neće se uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko srijemske županije iz čijeg proračuna se predmetni troškovi i financiraju.

PROČELNIK
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Slobodanka Stevanović dipl. iur.

OBRASCI:
Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Izjava korisnika da se grije na drva

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content