kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta

Na temelju članka 54 Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 05/17), te članka 1 stavak 4 Odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje javnog zemljišta na području Općine Borovo, općinski načelnik dana 17.07.2017 god. objavljuje

JAVNI  POZIV

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup

javnog zemljišta

1.Predmet ovoga javnog poziva je davanje u zakup javne površine na lokaciji u Borovu, Trg palih boraca na kč.br. 277/1 i 277/2 k.o. Borovo, koje je u naravi školsko sportsko igralište ukupne površine 4990 m2.

2.Javna površina koja je predmet ovoga Javnog poziva, daje se  u zakup radi postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna park) povodom svečanog obilježavanja vjerskog praznika koji pada na dan 15.kolovoz 2017 god. a za vremensko razdoblje od 13.08.-17.08.2015 god.

3.Natječaj za zakup predmetne javne površine provodi se podnošenjem pismenih ponuda.

4.Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe-građani koji obavljaju registriranu djelatnost sportsko rekreativnih i drugih zabavnih igara.

5.Početna cijena zakupa predmetne javne površine jeste 20.000,00 kn.

Jamčevina za ozbiljnost ponude određena je u visini 10% vrijednosti početne cijene zakupa.

Ponuditelji su iznos jamčevine dužni uplatiti do dana otvaranja ponuda.

Po okončanju odabira iznos jamčevine uračunava se u vrijednost zakupa odabranog

ponuditelja, dok se ostalim ponuditeljima jamčevina vraća.

6.Sadržaj ponude:

– ime i prezime, OIB, te adresu ponuđača,

– iznos zakupnine koju ponuđač nudi,

– dokaz da je ponuditelj  pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz točke

2 ovoga Javnog poziva,

– dokaz o pravovremenoj uplati vrijednosti jamčevine.

  1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

-ponuda koja sadrži najvišu cijenu.

  1. Sa najpovoljnijim ponuditeljem bit će zaključen Ugovor o zakupu.

U roku od 3 dana od dana zaključenja Ugovora, odabrani ponuditelj je dužan uplatiti cjelokupan iznos zakupnine, u protivnom  gubi pravo na zakup predmetne javne površine i postavljanje sadržaja i organizacije zabavnog parka, kao i na pravo povrata uplaćene jamčevine.

9.Rok za podnošenje ponuda na Natječaj je do 24. srpnja  2017. godine.

  1. Otvaranje ponuda izvršit će ovlašteno Povjerenstvo dana 24. srpnja 2017. godine u prostorijama Općine Borovo u 13,00 sati .

Sudionici Natječaja mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

11.Ponude se podnose u pismenom obliku-zatvorenoj koverti, osobno ili poštanskom pošiljkom na slijedeću adresu:

OPĆINA BOROVO

Povjerenstvo za provedbu natječaja radi davanja

javnih površina u zakup-

NE OTVARAJ-ponuda na natječaj za zakup javnog zemljišta

Glavna br.3 32227 BOROVO

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Baćanović,mag.iur.

 

 

 

 

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content