kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI POZIV za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2021 god.

KLASA: 300-01/21-01/01
UR.BROJ: 2196-04-01-21-03
Borovo, 25.01.2021 god.

Na temelju čl. 66. Statuta Općine Borovo (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije 4/18 i 1/20), te čl. 2. st. 1. Pravilnika o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće  na području  Općine Borovo u 2021 god.  (Sl. glasnik 1/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dana 25.01.2021 god.  objavljuje

J  A  V  N  I     P  O  Z  I  V
za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo
za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2021 god.

1. Javni poziv objavljuje se radi dodjele bespovratnih sredstava obiteljima iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće  na području Općine Borovo.

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI :

1. osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina (punoljetni članovi zajedničkog kućanstva nisu stariji od 45 godina) odnosno bračni drug koji je podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina, kao i u slučaju kada je podnositelj zahtjeva samohrani roditelj,

2. da podnositelj zahtjeva kupuje kuću  na području Općine Borovo,

3. da podnositelj zahtjeva nema duga na ime javnih davanja o kojima evidenciju vodi nadležna ispostava Porezne uprave, kao ni dugovanja prema Općini Borovo,

4. da podnositelj zahtjeva nije u razdoblju unazad 5 god. ostvario promet nekretninama, odnosno nije na bilo koji način otuđio stan ili obiteljsku kuću uvjetnu za stanovanje ili građevinsko zemljište za izgradnju stambenog objekta,

5. da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji imaju prijavljeno prebivalište i stanuju na području Općine Borovo najmanje 6 mjeseci do dana objave Javnog poziva, pri čemu se pod pojmom „stanuju” podrazumijeva i namjera stanovanja koja se iskazuje kupnjom kuće na području Općine Borovo u kojemu slučaju su obvezni u roku od 6 mjeseci od primitka sredstava sufinanciranja prijaviti prebivalište na području Općine Borovo na adresi kupljene kuće,

6. fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji.

Korisnik potpore ne smije otuđiti kupljenu obiteljsku kuću najmanje 10 godina od godine u kojoj je ostvario pravo na sredstva potpore izuzev situacije zakonskog nasljeđivanja u slučaju smrti korisnika.

Korisnik potpore ne smije raspolagati kupljenom obiteljskom kućom na način da istu daje u zakup i/ili najam.

3.  Bespovratna potpora za kupnju obiteljske kuće na području Općine Borovo, dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 30.000,00 kn.

U proračunu Općine Borovo osigurana su sredstva za ovu vrstu potpore u sveukupnom iznosu od 300.000,00 kn.

4. PROCEDURA DODJELE

Potpore se dodjeljuju kontinuirano, redoslijedom zaprimanja zahtjeva do iskorištenja ukupno planiranih sredstava sukladno odredbama Pravilnika o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2021 god.

Za ostvarivanje prava na potporu potrebno je dostaviti slijedeću dokumnetaciju:

 • Izjava o članovima zajedničkog kućanstva ovjerena kod Javnog bilježnika
 • Izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena kod Javnog bilježnika,
 • Preslik osobne iskaznice za punoljetne članove obitelji,
 • Uvjerenje Porezne uprave da nije bilo prometovanja nekretninama unazad 5 godin (za podnositelja zahtjeva i punoljetne članove obitelji),
 • Uvjerenje Općinskog suda Vukovar – Zemljišnoknjižne službe da podnositelj zahtjeva i punoljetni članovi obitelji nemaju u su/vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje,
 • Potvrdu  da podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
 • Potvrdu Općine Borovo o nepostojanju dugovanja,
 • Izjava o istinitosti podataka ovjerena kod javnog bilježnika,
 • Izjava GDPR,
 • Uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva,
 • Preslik računa za doznaku sredstava potpore.

Administrativnu provjeru pravovremenosti i potpunosti podnesenih zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo.

Zahtjev za mjeru potpore sa pripadajućim obrascima objavljuje se na Internet stranici Općine Borovo www.opcina-borovo.hr a može se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo.

Zahtjev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom,  podnosi se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu

OPĆINA BOROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavna br. 3
32227 BOROVO
Sa naznakom „ZAHTJEV – POTPORA ZA KUPNJU OBITELJSKE KUĆE

Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispjeća.

Administrativnu provjeru pravovremenosti i cjelovitosti zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel. Odluku o opravdanosti zahtjeva donosi općinski načelnik. Na Odluku općinskog načelnika nezadovoljni podnositelji prijava imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Borovo u roku od 8 dana od dana prijema Odluke.

Preuranjeni zahtjevi kao i zahtjevi koji pristignu nakon zatvaranja Javnog poziva, neće se razmatrati i neotvoreni će se vratiti pošiljatelju. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava.

Financijska potpora na poslovni račun Korisnika isplaćuje se po zaključenju Ugovora o dodjeli sredstava, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze  Općine Borovo- kao davatelja sredstava i Korisnika. Prilikom zaključenja Ugovora o dodjeli sredstava Korisnici su dužni dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, kao sredstvo osiguranja namjenskog korištenja sredstava.

Općinski načelnik zadržava pravo zatvaranja javnog poziva prije isteka roka u slučaju neiskorištenja osiguranih financijskih sredstava u duljem vremenskom razdoblju, te u drugim opravdanim slučajevima.

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Borovo, te će biti isključen iz svih potpora Općine Borovo u narednih pet (5) godina.

PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Slobodanka Stevanović,dipl.pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content