kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI POZIV za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje razvoja poljoprivrede u 2021 god.

KLASA: 300-01/21-01/01
UR.BROJ: 2196-04-01-21-03
Borovo, 25.01.2021 god.

Na temelju čl. 66. Statuta Općine Borovo (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije 4/18 i 1/20), te čl. 3. st. 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2021 god.  (Sl. glasnik 1/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dana 25.01.2021 god.  objavljuje

J  A  V  N  I     P  O  Z  I  V
za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo
za poticanje  razvoja poljoprivrede u 2021 god.

1.         Javni poziv objavljuje se radi dodjele bespovratnih sredstava iz proračuna Općine Borovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sa sjedištem na području Općine Borovo.

2.         PRIHVATLJIVI KORISNICI  poticajnih mjera temeljem ovoga javnog poziva su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište na području Općine Borovo i koja ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 1. da su podmirili sve dospjele obveze prema Općini Borovo,
 2. da su podmirili sve dospjele obveze po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
 3. da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine do 15000 eura.

3.         MJERE za koje su osigurana financijska sredstva potpore u 2021 god.

Mjera 1. Potpore za nabavku opreme za doradu, preradu, pakovanje ili destiliranje poljoprivrednih proizvoda – isplaćuje se u jednokratnom iznosu od 20.000,00 kn

Potpora se ostvaruje  za sufinanciranje nabavke opreme za doradu, preradu, pakovanje ili destiliranje poljoprivrednih proizvoda.

Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev za potporu, korisnik mora priložiti:

 • Popunjeni obrazac Zahtjeva za potporu,
 • Presliku osobne iskaznice – nositelja OPG,
 • Presliku dokaza o upisu u odgovarajući registar,
 • Potvrdu Općine Borovo o nepostojanju dugovanja,
 • Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama s osnove javnih davanja ne stariju od 30 dana do dana objave javnog poziva,
 • Dokaz o ekonomskoj veličini,
 • Izjavu o istinitosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • Izjavu GDPR,
 • Preslik kartice poslovnog računa,
 • Preslik ponude/predračuna ili predugovora.

Mjera 2. Potpore za sufinanciranje marketinških aktivnosti za plasman poljoprivrednih proizvoda- isplaćuje se u jednokratnom iznosu do najviše 10.000,00 kn

Potpora se ostvaruje  za marketinško promicanje i prezentiranje proizvodnje sa ciljem što uspješnijeg plasmana poljoprivednih proizvoda.

Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev za potporu, korisnik mora priložiti:

 • Popunjeni obrazac Zahtjeva za potporu,
 • Presliku osobne iskaznice – nositelja OPG,
 • Presliku dokaza o upisu u odgovarajući registar,
 • Potvrdu Općine Borovo o nepostojanju dugovanja,
 • Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama s osnove javnih davanja ne stariju od 30 dana do dana objave javnog poziva,
 • Dokaz o ekonomskoj veličini,
 • Izjavu o istinitosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • Izjavu GDPR,
 • Preslik kartice poslovnog računa,
 • Marketinški plan,
 • Preslik ponude/predračuna ili predugovora za marketinške usluge.

Mjera 3. Potpore za sufinanciranje nabave sredstava i opreme za povrtlarsku proizvodnju-isplaćuje se u jednokratnom iznosu do najviše 20.000,00 kn

Potpora se ostvaruje  za nabavku opreme/sredstava za rad isključivo za povrtlarsku proizvodnju.

 Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev korisnik mora priložiti:

 • Popunjeni obrazac Zahtjeva za potporu,
 • Presliku osobne iskaznice – nositelja OPG,
 • Presliku dokaza o upisu u odgovarajući registar,
 • Potvrdu Općine Borovo o nepostojanju dugovanja,
 • Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama s osnove javnih davanja ne stariju od 30 dana do dana objave javnog poziva,
 • Dokaz o ekonomskoj veličini,
 • Izjavu o istinitosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • Izjavu GDPR,
 • Preslik kartice poslovnog računa,
 • Preslik ponude/predračuna ili predugovora.

Mjera   4. Potpora za unapređenje voćarstva i vinogradarstva-isplaćuje se u jednokratnom iznosu do najviše 10.000,00 kn

Potpora se ostvaruje  za nabavku sadnica voća i vinove loze uz uvjet da voćnjak i vinograd moraju biti aktivni u trajanju od najmanje 10 godina.

Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev korisnik mora priložiti:

 •  Popunjeni obrazac Zahtjeva za potporu,
 • Presliku osobne iskaznice – nositelja OPG,
 • Presliku dokaza o upisu u odgovarajući registar,
 • Potvrdu Općine Borovo o nepostojanju dugovanja,
 • Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama s osnove javnih davanja ne stariju od 30 dana do dana objave javnog poziva,
 • Dokaz o ekonomskoj veličini,
 • Izjavu o istinitosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • Izjavu GDPR,
 • Preslik kartice poslovnog računa,
 • Preslik ponude/predračuna ili ugovora/ predugovora za kupovinu sadnica.

4. PROCEDURA DODJELE

Potpore se dodjeljuju kontinuirano do iskorištenja ukupno planiranih sredstava sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2021 god.

Administrativnu provjeru pravovremenosti i potpunosti podnesenih zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo.

Zahtjev za mjere potpore sa pripadajućim obrascima objavljuje se na Internet stranici Općine Borovo www.opcina-borovo.hr a može se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo.

Zahtjev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom,  podnosi se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu

OPĆINA BOROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavna br. 3
32227 BOROVO
Sa naznakom „ZAHTJEV – naziv Mjere za koju se traži potpora“

Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispjeća.

Administrativnu provjeru pravovremenosti i cjelovitosti zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel. Odluku o opravdanosti zahtjeva donosi općinski načelnik. Na Odluku općinskog načelnika nezadovoljni podnositelji prijava imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Borovo u roku od 8 dana od dana prijema Odluke.

Preuranjeni zahtjevi kao i zahtjevi koji pristignu nakon zatvaranja Javnog poziva, neće se razmatrati i neotvoreni će se vratiti pošiljatelju. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava.

Financijska potpora, na poslovni račun Korisnika, isplaćuje se po zaključenju Ugovora o dodjeli sredstava, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze  Općine Borovo- kao davatelja sredstava i Korisnika. Prilikom zaključenja Ugovora o dodjeli sredstava potpore Korisnik je obvezan Općini Borovo, kao sredstvo osiguranja , dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod Javnog bilježnika.

Općinski načelnik zadržava pravo zatvaranja javnog poziva prije isteka roka u slučaju neiskorištenja osiguranih financijskih sredstava u duljem vremenskom razdoblju, te u drugim opravdanim slučajevima.

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Borovo, te će biti isključen iz svih potpora Općine Borovo u narednih pet (5) godina.

PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Slobodanka Stevanović,dipl.pravnica

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 32
Ukupan broj poseta: 438209

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content