kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Ponovljeni JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija

KLASA: 604-02/18-01/01
URBROJ: 2196-04/01-18-09
Borovo. 29.11.2018 god.

Na temelju čl. 54  Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 05/17), te čl.6 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava  na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, općinski načelnik dana  29.11.2018 god. ponovno objavljuje

PONOVLJENI
J  A  V  N  I     N  A   T  J  E  Č  A  J
za dodjelu stipendije

1. Javni natječaj objavljuje se radi dodjele jedne bespovratne stipendije studentima, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Borovo.

2. Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 650,00 kn. mjesečno, i to od 01.10.2018 god. za 1 (jednog) studenta koji fakultetsko obrazovanje – diplomski studij, odnosno stručni dodiplomski studij (ukoliko ne bude kandidata fakultetskog-diplomskog studija), stječu  redovitim školovanjem.

3. Uvjeti za dodjelu stipendije:

–    prijavu na javni natječaj mogu podnijeti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske, sa prebivalištem prijavljenim na području Općine Borovo,

–     studenti koji se redovito školuju na završne dvije godine fakulteta-diplomski studij (III i IV , IV i V ili V i VI) ili završna (III godina) stručnog – dodiplomskog studija

–     uspješnost u prethodnim godinama školovanja (prosjek ocjena),

–    socijalno – materijalni status.

4. Kandidati su uz prijavu za dodjelu stipendija dužni priložiti:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice,

– uvjerenje o redovitom upisu na fakultet na III, IV,V ili VI školsku godinu,

– prijepis ocjena za prethodne godine školovanja,

– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,

– dokaz o prihodima za sve članove kućanstva  u 2017 god. (Uvjerenje Porezne uprave)

– izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendije ili potpora iz drugih izvora,

– izjavu o prihvatanju obveze zasnivanja ponuđenog radnog odnosa po okončanju školovanja, na području Općine Borovo u okviru stečenog zvanja, u onolikom vremenskom trajanju, koliko je primana stipendija.

5. Prijave kandidata sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na internet stranici Općine Borovo, na Radio Borovu i oglasnim tablama općine na propisanom obrascu koji se može preuzeti na www.opcina-borovo.hr.

Prijave se dostavljaju  na adresu:

Općina Borovo, 32227  ul. Glavna br. 3.

U zatvorenoj omotnici sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE“.

6. Postupak utvrđivanja liste prioriteta, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, provodi Povjerenstvo za društvene djelatnosti, sport i omladinu.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

7. Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Borovo, u roku od 8 dana od dana prijema Odluke o dodjeli stipendije.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović,mag.iur.

Obrasci za prijavu na javni natječaj

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content