kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni natječaj za prikupljanje prijava za izbor i imenovanje direktora tvrtke EKO-Dunav d.o.o.

 

Na temelju čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11) te čl. 15. Izjave o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo (Posl.br.OU 4-14)  ovjerene od strane Javnog bilježnika Vojislava Ore u Vukovaru dana 10. siječnja 2014 god., trgovačko društvo EKO DUNAV d.o.o. Borovo, Glavna br.3 ( u daljnjem tekstu: Društvo)  dana 13.08.2018 god. Raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje prijava za izbor i imenovanje direktora

 

 

Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

1. Završen najmanje diplomski sveučilišni studij ekonomske struke,

2. Najmanje 10 godina radnog iskustva,

3. Radne, stručne i organizacijske sposobnosti.

 

Na natječaj se mogu javiti punoljetne poslovno sposobne fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima:

 

– da kandidat nije osoba kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkog i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od 5 god. Po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, ili

– da kandidat nije osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj, kandidati su dužni dostaviti:

1. ŽIVOTOPIS u kojemu će u skladu sa dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz natječaja

2. PRESLIK DIPLOME-dokaz o traženom stupnju obrazovanja

3. POTVRDA HZMO – dokaz o radnom iskustvu

4. PRESLIK UGOVORA O RADU ili POTVRDA poslodavca iz koje je vidljiva vrsta posla koji je kandidat obavljao

5. UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU NE STARIJE OD 60 DANA

 

Javni natječaj bit će objavljen u Vukovarskim novinama, oglasnoj tabli Društva, oglasnoj tabli Općine Borovo, internet stranici Društva i na lokalnom mediju Radio Borovo.

 

Mišljenje o kandidatima daje Nadzorni odbor nakon obavljenog intervjua.

Direktora imenuje Skupština Društva na mandat od 4 godine.

 

Urednom prijavom smatra se pravodobno podnesena prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u natječaju.

Prijave na Javni natječaj sa dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana završetka natječaja.

 

Prijave na Javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu

EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo, Glavna br. 3

sa naznakom ” Prijava na natječaj za direktora Društva-ne otvarati”

 

Društvo zadržava pravo poništenja Javnog natječaja u bilo kojem trenutku bez objave razloga poništenja.

 

 

EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo

Zastupan po jedinom članu Društva – Općina Borovo

čiji predstavnik je Zoran Baćanović, mag.iur.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 54
Ukupan broj poseta: 396396

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content