kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Program javnog rada „Revitalizacija priobalnog područja”

Na temelju članka 54 Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik Općine Borovo 1/15), te Mjere za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti HZZ za 2017 god. općinski načelnik Općine Borovo dana 18. travnja 2017 god. objavljuje

JAVNI POZIV

Program javnog rada „Revitalizacija priobalnog područja”

I PROGRAM JAVNOG RADA
Na području Općine Borovo provodit će se Program javnog rada „Revitalizacija priobalnog područja” zapošljavanjem 10 radnika/ca na uređenju okoliša.

II OPĆI UVJETI
-punoljetnost,
-hrvatsko državljanstvo.

III PRIJAVI NA NATJEČAJ POTREBNO JE PRILOŽITI:
– prijava na javni poziv
– životopis,
– preslik osobne iskaznica,
– dokaz o nezaposlenosti, odnosno duljini prijave u evidenciji HZZ.

Natjecati se mogu osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci. Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na javni natječaj priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana nakon objave natječaja, na adresu: Općina Borovo, Glavna br.3, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za Program javnog rada, osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno najkasnije do 25.04.2017 god do 15,00 sati.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Općina Borovo zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Javni poziv bit će objavljen na web stranici HZZ i web stranici Općine Borovo www.opcina-borovo.hr

OPĆINSKI NAČELNIK Zoran Baćanović,mag.iur.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content