kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI NATJEČAJ ZA DODELU STIPENDIJA

stipendija

KLASA: 604-02/15-01/01

UR.BROJ: 2196-04/01-15-02

Borovo. 16.10.2015 god.

Na temelju čl. 54 Statuta Općine Borovo (Sl. vjesnik 0713), te čl.6 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, Načelnik općine dana 16.10.2015 god. objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J

1. Javni natječaj objavljuje se radi dodjele bespovratnih stipendija studentima, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Borovo.

2. Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 650,00 kn. mjesečno, i to od 01.10.2015 god. za 3(tri) studenta koji fakultetsko obrazovanje stječu redovitim školovanjem.

3. Uvjeti za dodjelu stipendije:

– prijavu na javni natječaj mogu podnijeti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske, sa prebivalištem na području Općine Borovo,

– studenti koji se redovito školuju na završne dvije godine fakulteta (III i IV , IV i V ili V i VI).

– uspješnost u prethodnim godinama školovanja (prosjek ocjena),

– socijalno – materijalni status.

4. Kandidati su uz prijavu za dodjelu stipendija dužni priložiti:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice,

– uvjerenje o redovitom upisu na fakultet na III, IV,V ili VI školsku godinu,

– prijepis ocjena za prethodne godine školovanja,

– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,

– dokaz o prihodima za sve članove kućanstva u 2015 god. (Uvjerenje Porezne uprave)

– izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendije ili potpora iz drugih izvora,

– izjavu o prihvatanju obveze zasnivanja ponuđenog radnog odnosa po okončanju školovanja, na području Općine Borovo u okviru stečenog zvanja, u onolikom vremenskom trajanju, koliko je primana stipendija.

5. Prijave kandidata sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja, na propisanom obrascu koji se može preuzeti na OVDJE.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Općina Borovo, 32227 ul. Glavna br. 3.

U zatvorenoj omotnici sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE“.

6. Postupak utvrđivanja liste prioriteta, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, provodi Povjerenstvo za društvene djelatnosti, sport i omladinu.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

7. Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Borovo, u roku od 8 dana od dana prijema Odluke o dodjeli stipendije.

NAČELNIK Zoran Baćanović,mag.iur.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content