kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Pravilnik o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće  na području Općine Borovo

KLASA: 421-02/24-01/01
URBROJ: 2196-9-02-24-2
Borovo, 08.02.2024 god.

            Temeljem odredbe članka 30. st. 2. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21) čl. 44. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik 2/21 I 9/23) te čl. 73. Poslovnika (Sl. glasnik 5/21) Općinsko vijeće Općine Borovo na 20. redovnoj sjednici održanoj dana 08.02.2024 donosi

PRAVILNIK
o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće  na području
Općine Borovo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, način, postupak ostvarivanja prava na potporu, rokovi, postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, visina potpore te dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na potporu za provedbu mjere za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće  na području Općine Borovo.

Članak 2.

Za provođenje ovog Pravilnika zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo koji objavljuje Javni poziv i vrši provjeru administrativne ispravnosti podnesenih zahtjeva te utvrđivanja prijedloga Odluke o dodjeli potpora.

II. UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Članak 3.

            Potpora za ovu mjeru dodjeljuje se obiteljima, a ostvaruje se uz slijedeće uvjete:

1. prihvatljivi korisnici ove mjere su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina (punoljetni članovi zajedničkog kućanstva nisu stariji od 45 godina) odnosno bračni/izvanbračni drug koji je podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina, kao i u slučaju kada je podnositelj zahtjeva samohrani roditelj,

2. da podnositelj zahtjeva kupuje kuću  na području Općine Borovo,

3. da podnositelj zahtjeva nema duga na ime javnih davanja o kojima evidenciju vodi nadležna ispostava Porezne uprave, kao ni dugovanja prema Općini Borovo,

4. da podnositelj zahtjeva nije u razdoblju unazad 5 god. ostvario promet nekretninama, odnosno nije na bilo koji način otuđio stan ili obiteljsku kuću uvjetnu za stanovanje ili građevinsko zemljište za izgradnju stambenog objekta,

5. da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji imaju prijavljeno prebivalište i stanuju na području Općine Borovo najmanje 6 mjeseci do dana objave Javnog poziva, pri čemu se pod pojmom „stanuju” podrazumijeva i namjera stanovanja koja se iskazuje kupnjom kuće na području Općine Borovo u kojemu slučaju su obvezni u roku od 6 mjeseci od primitka sredstava sufinanciranja prijaviti prebivalište na području Općine Borovo na adresi kupljene kuće,

6. fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do zaključno trećeg nasljednog reda.

Korisnik potpore ne smije otuđiti kupljenu obiteljsku kuću najmanje 10 godina od godine u kojoj je ostvario pravo na sredstva potpore izuzev situacije zakonskog nasljeđivanja u slučaju smrti korisnika.

Korisnik potpore ne smije raspolagati kupljenom obiteljskom kućom na način da istu daje u zakup i/ili najam.

Članak 4.

Kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza  i jamstvo da kupljenu kuću neće otuđiti u roku od najmanje 10 godina, korisnik potpore je prije zaključivanja Ugovora o dodjeli potpore obvezan Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos odobrene potpore.

Korisniku potpore koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja neiskorištena bjanko zadužnica se vraća po proteku 10 godina od dana realiziranja subvencije.

Članak 5.

Korisnik potpore ne smije odjaviti prebivalište sa područja Općine Borovo 10 godina od dana ostvarivanja prava na potporu te je dužan  na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo u razdoblju od 10 godina, dostaviti  dokaz o prebivalištu/stanovanju.

III. PROVEDBA MJERE

Članak 6.

Za provedbu ove mjere koristit će se novčana sredstva koja su za predmetnu namjenu osigurana u proračunu tekuće godine.

Općina Borovo će sufinancirati kupnju kuće na području Općine Borovo u iznosu od 4.000,00 eur kn po Korisniku.

IV.  ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 7.

Za provedbu  mjere iz ovog Pravilnika raspisat će se Javni poziv.

Javni poziv raspisuje, temeljem Odluke općinskog načelnika, Jedinstveni upravni odjel na Internet stranici Općine Borovo, oglasnim tablama i Radio Borovu..

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava planiranih u proračunu tekuće godine.

Članak 8.

            Dokumentacija koja se temeljem Javnog poziva dostavlja uz zahtjev za ostvarivanje potpore:

•          Izjava o članovima zajedničkog kućanstva ovjerena kod Javnog bilježnika,

•          Izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena kod Javnog bilježnika,

•          Preslik osobne iskaznice za punoljetne članove obitelji,

•          Uvjerenje Porezne uprave da nije bilo prometovanja nekretninama unazad 5 godina (za podnositelja zahtjeva i punoljetne članove obitelji),

•          Uvjerenje Općinskog suda Zemljišnoknjižne službe da podnositelj zahtjeva i punoljetni članovi obitelji nemaju u su/vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje, osim ako su status suvlasništva ostvarili u postupku nasljeđivanja,

•          Potvrdu  da podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,

•          Potvrdu Općine Borovo o nepostojanju dugovanja prema Općini Borovo i pravnim osobama kojima je osnivač općina..

            Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Članak 9.

Odluku o dodjeli potpore donosi općinski načelnik.

Odluka se objavljuje na internetskim stranicama Općine Borovo najkasnije u roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

Na Odluku općinskog načelnika  može se uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana prijema.

O prigovoru odlučuje Općinsko vijeće Općine Borovo.

Odluka po prigovoru je konačna.

Po konačnosti Odluke o sufinanciranju kupnje kuće na području Općine Borovo općinski načelnik i korisnik sredstava zaključuju Ugovor o sufinanciranju kojim se pobliže određuju prava i obveze obiju ugovornih strana.

Financijska sredstva potpore Korisniku će biti doznačena u roku od 8 dana od dana zaključenja Ugovora.

Članak 10.

Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Borovo u roku od 15 dana od poziva za povrat te će biti isključen iz svih općinskih potpora u narednih 5 godina.

V.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Obrazac za prijavu i sva potrebna dokumentacija bit će objavljena u Javnom pozivu.

Članak 12.

Korisnici iz mjere za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće na području Općine Borovo pravo na potporu mogu ostvariti po Javnom pozivu koji će biti raspisan u tekućoj godini za kupnju koja će se i ostvariti   ili je već ostvarena u istoj godini kao i za već realiziranu kupnju u prethodnoj godini.

Članak 13.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo.

POTPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Poznanović

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content