kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Odluka o provedbi postupka objave javnog poziva i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2023. godini

KLASA: 421-02/23-02/03
URBROJ: 2196-9-01-23-2
U Borovu, 05.12.2023 god.

Na temelju čl. 63. Statuta (Sl. glasnik 2/21) te čl. 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede  na području Općine Borovo u 2023 god. općinski načelnik dana 05.12.2023 god. donosi

O  D  L  U  K  U
o provedbi postupka objave Javnog poziva

Čl. 1.

            Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo provesti postupak objave Javnog poziva za dodjelu bespovratne potpore za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2023 god.

            U proračunu Općine Borovo za 2023 god. za namjene iz st. 1. ovoga članka osigurana su sredstva u iznosu od 19.900,00 eur.

            Javni poziv objavit će se dana 07. prosinca 2023 god.

Čl. 2.

            Postupak objave Javnog poziva podrazumijeva: sačinjavanje teksta, objavu Javnog poziva na Internet stranici općine, oglasnoj ploči i lokalnom mediju Radio Borovo, zaprimanje prijava te administrativnu provjeru istih redoslijedom zaprimanja.

Čl. 3.

            Zapisnik o provedenoj administrativnoj provjeri Jedinstveni upravni odjel dostavlja općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag. iur


KLASA: 421-02/23-01/03
URBROJ: 2196-9-02-23-01
Borovo, 29.06.2023 god.

Na temelju čl. 44. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik  02/21) te čl. 73. Poslovnika (Sl. glasnik 5/21) Općinsko vijeće  Općine Borovo na 16. redovnoj sjednici održanoj dana 29.06.2023 god. donosi

PRAVILNIK
o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava
na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2023. godini

 1. OPĆE ODREDBE

Čl. 1.

Ovim Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere razvoja poljoprivrede na području Općine Borovo u 2023. godini ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se svrha i ciljevi Pravilnika, korisnici, nositelji programa, mjere potpora, postupak dodjele sredstava, izvori sredstava, obveze korisnika sredstava i kontrola namjenskog utroška dodijeljenih sredstava te ostale odredbe bitne za provođenje.

            Sa svrhom poticanja postojeće poljoprivredne proizvodnje, smanjenja broja nezaposlenih i realizacije programa razvoja poljoprivrede Općina Borovo, na način i prema uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom, pomaže obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sufinanciranjem ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju.

2. KORISNICI POTPORE

Čl. 2.

            Prihvatljivi Korisnici poticajnih mjera temeljem ovoga Pravilnika su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište na području Općine Borovo i koja ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 • da su podmirili sve dospjele obveze prema Općini Borovo,
 • da su podmirili sve dospjele obveze po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
 • da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine do 15000 eura.

            Prednost pri ostvarivanju prava na bespovratna sredstva temeljem odredaba ovoga Pravilnika imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja ova sredstva nisu koristili po pozivima iz prethodnih proračunskih razdoblja.

3. NOSITELJI PROGRAMA

Čl. 3.

Odluku o provedbi Pravilnika donosi općinski načelnik.

            Nositelj provedbe ovog Programa je Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo koji temeljem Odluke općinskog načelnika raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava potpore za razvoj poljoprivrede.

4. MJERE POTPORA

Čl. 4.

Općina Borovo će u 2023. godini dodjeljivati potpore za slijedeće namjene:

 • Mjera 1. Potpore za nabavku opreme za doradu, preradu, pakovanje ili destiliranje poljoprivrednih proizvoda, oprema za ratarsku ili stočarsku proizvodnju,
 • Mjera 2. Potpore za sufinanciranje marketinških aktivnosti za plasman poljoprivrednih proizvoda,
 • Mjera   3. Potpore za sufinanciranje nabave sredstava i opreme za povrtlarsku proizvodnju,
 • Mjera   4. Potpora za unapređenje voćarstva i vinogradarstva: nabava sadnica voća, vinove loze ili opreme za voćarstvo i vinogradarstvo.

Mjera 1. Potpore za nabavku opreme za doradu, preradu, pakovanje ili destiliranje poljoprivrednih proizvoda

Čl. 5.

            Potpora u iznosu od 2.650,00 eura/ 19.966,43 kuna koja se isplaćuje u jednokratnom iznosu, ostvaruje se za sufinanciranje nabavke opreme za doradu, preradu, pakovanje ili destiliranje poljoprivrednih proizvoda ili opreme za ratrsku i stočarsku proizvodnju.

            Korisnik ostvaruje pravo na potporu danom zaključenja Ugovora o dodjeli poticajnih sredstava sa Općinom Borovo.

            Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev za potporu, korisnik mora priložiti:

 1. Preslik ponude/predračuna ili kupoprodajnog (pred)ugovora.
 • Mjera 2. Potpore za sufinanciranje marketinških aktivnosti za plasman poljoprivrednih proizvoda,

Čl. 6.

            Potpora u iznosu od najviše 1.320,00 eur/ 9.945,54 kn  ostvaruje se za marketinško promicanje i prezentiranje proizvodnje sa ciljem što uspješnijeg plasmana poljoprivednih proizvoda.

            Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev korisnik mora priložiti:

 • Marketinški plan,
 • Preslika predračuna/ponude za marketinške usluge.

Mjera 3. Potpore za sufinanciranje nabave sredstava i opreme za povrtlarsku proizvodnju

Čl. 7.

            Potpora u iznosu od najviše 2.650,00eur/ 19.966,43 kn ostvaruje se za nabavku opreme/sredstava za rad isključivo za povrtlarsku proizvodnju.

Za ostvarivanje prava na potporu, uz Zahtjev korisnik mora priložiti :

– presliku ponude/računa ili ugovor o kupoprodaji.

Mjera   4. Potpora za unapređenje voćarstva i vinogradarstva

                                                                           Čl. 8.

            Potpora u iznosu od najviše 1.320,00 eur/ 9.945,54 kn   ostvaruje se za nabavku sadnica voća i vinove loze ili opreme za voćarstvo ili vinogradarstvo uz uvjet da voćnjak i vinograd moraju biti aktivni u trajanju od najmanje 10 godina.

Za ostvarivanje prava na potporu, uz Zahtjev korisnik mora priložiti :

– presliku ponude/računa ili ugovor o kupoprodaji sadnica.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Čl. 9.

Potpore se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima  redoslijedom zaprimanja podnesenog zahtjeva uz slijedeću priloženu dokumentaciju

      -Popunjeni obrazac Zahtjeva za potporu,

            -Presliku osobne iskaznice – nositelja OPG,

            -Presliku dokaza o upisu u odgovarajući registar,

            -Potvrdu Općine Borovo o nepostojanju dugovanja,

            -Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama s osnove javnih davanja,

            -Presliku kartice žiro računa,

            -Dokaz o ekonomskoj veličini,

            -Druga dokumentacija propisana za svaku pojedinu mjeru.

            Zahtjevi za pojedine mjere potpore objavljuju se na internet stranici Općine Borovo www.opcina-borovo.hr a mogu se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo isključivo poštanskom pošiljkom, na propisanim obrascima s pripadajućom dokumentacijom na adresu

OPĆINA BOROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavna br. 3
32227 BOROVO
Sa naznakom „ZAHTJEV-NAZIV MJERE POTPORE“

Zahtjevi se zaprimaju i rješavaju do utroška sredstava predviđenih u proračunu Općine Borovo za 2023 god. a koja su određena u visini do 19.900,00 eur/ 149.936,55 kn.

Nakon pregleda i ocjene zahtjeva, općinski načelnik donosi odluku o isplati potpore pojedinom korisniku potpore.

Na Odluku općinskog načelnika može se izjaviti žalba Općinskom vijeću Općine Borovo u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Potpore se po zaključenju Ugovora isplaćuju na žiro račun korisnika.

Korisnik potpore ne smije otuđiti predmet potpore niti mu promijeniti namjenu  najmanje 24 (dvadesetčetiri) mjeseca računajući od datuma isplate potpore.

Čl. 10.

            Prilikom zaključenja Ugovora o dodjeli sredstava potpore Korisnik je obvezan Općini Borovo, kao sredstvo osiguranja , dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod Javnog bilježnika.

Korisnik je obvezan dodijeljena sredstva koristiti isključivo za realizaciju mjere za koju su sredstva dodijeljena.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivenih sredstava.

Stručnu i administrativnu kontrolu dodjele potpora provodi Jedinstveni upravni odjel.

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Borovo uvećana za zakonsku zateznu kamatu od dana uplate potpore, te će biti isključen iz svih potpora Općine Borovo u narednih pet (5) godina.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 11.

            Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provedbu ovog Pravilnika.

            Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju potpora po korisnicima.

            Ostvarivanje prava na financijsku potporu iz proračuna Općine Borovo u 2023 god. po jednom Korisniku moguće je isključivo temeljem jedne od propisanih mjera potpore po bilo kojem osnovu (Pravilniku).

Čl. 12.

Najviši ukupni iznos potpore iz proračuna Općine Borovo za tekuću godinu, kojeg korisnik potpore može ostvariti po svim osnovama ovoga Pravilnika je 2.650,00eur/ 19.966,43 kn

Mjere potpora definirane ovim Pravilnikom ne mogu se kumulirati.

Čl. 13.

            Financijska sredstva za provedbu ovog Pravilnika planirana su u proračunu Općine Borovo za 2023. godinu na poziciji 35231-subvencije poljoprivredi.

Čl. 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo.

POTPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Poznanović

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content