kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2023. godini

KLASA: 421-02/23-02/02
URBROJ: 2196-9-02-23-1
U Borovu, 29.06.2023 god.

            Na temelju čl.10. st.1. t. 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN  29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), čl. 44. Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik  2/21) te čl. 73. Poslovnika (Sl. glasnik 5/21) Općinsko vijeće Općine Borovo na 16. redovnoj sjednici održanoj  dana 29.06.2023 god. donosi

PRAVILNIK
o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava
na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2023. godini

I.          OPĆE ODREDBE

Čl. 1.

Ovim Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2023. godini ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se svrha i ciljevi Pravilnika, korisnici, nositelji programa, mjere potpora, postupak dodjele sredstava, izvori sredstava, obveze korisnika sredstava i kontrola namjenskog utroška dodijeljenih sredstava te ostale odredbe bitne za provođenje.

            Sa svrhom poticanja postojećeg poslovanja, smanjenja broja nezaposlenih i realizacije projekta razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, Općina Borovo na način i prema uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom, pomaže malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima u poslovanju, omogućuje smanjenje nezaposlenosti te stvara pozitivno okruženje za poduzetničku inicijativu.

II.        KORISNICI POTPORE

Čl. 2.

            Prihvatljivi Korisnici poticajnih mjera temeljem ovoga Pravilnika su poslovni subjekti koji imaju sjedište na području Općine Borovo i to: fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost – obrti i pravne osobe – trgovačka društva sa sjedištem na području Općine Borovo, koji su za obavljanje registrirane djelatnosti evidentirani u nadležnom registru ( obrtnom ili Trgovačkog suda) najkasnije do dana objave Javnog poziva i koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

-da su podmirili sve dospjele obveze prema Općini Borovo do dana podnošenja zahtjeva,

-da su podmirili sve dospjele obveze po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

III.      NOSITELJI PROGRAMA

Čl. 3.

Odluku o provedbi Pravilnika donosi općinski načelnik.

            Nositelj provedbe ovog Pravilnika je Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo koji temeljem Odluke općinskog načelnika raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava potpore za poticanje gospodarskog razvoja.

IV.       MJERE POTPORA

Čl. 4.

Općina Borovo će u 2023. godini dodjeljivati potpore za slijedeće namjene:

-Mjera 1. Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili već zaposlenog radnika u iznosu od 50% vrijednosti doprinosa,

-Mjera 2. Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje novozaposlenog radnika u iznosu od 100% vrijednosti doprinosa.

Mjera 1. Potpore za  podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika ili postojećeg zaposlenika

Čl. 5.

            Potpora u iznosu od 50% vrijednosti obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  koja se isplaćuje kvartalno (refundira), ostvaruje se za podmirenje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog, već zaposlenog radnika koji ima (vlasnik/zaposlenik) prebivalište na području Općine Borovo.

            Korisnik ostvaruje pravo na potporu danom zaključenja Ugovora o dodjeli poticajnih sredstava sa Općinom Borovo.

            Potpora se isplaćuje na transakcijski račun Korisnika u roku od 8 dana po isteku kvartalnog razdoblja, u kojemu roku je Korisnik obvezan dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su plaćeni doprinosi za koje se traži potpora (refundacija).

            Mjera se koristi u vremenskom razdoblju od 4 kvartala (12 mjeseci).

            Korisnik sa osobom za koju traži potporu mora  imati sklopljen Ugovor o radu.   Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev za potporu, korisnik mora priložiti:

  • Preslik Rješenja/Izvatka nadležnog registra,
  • Potvrdu o prebivalištu osobe za koju se traži potpora,
  • Preslik Ugovora o radu (ako se potpora traži za zaposlenika),
  • Preslik JOPPD obrasca za prethodna dva mjeseca.

Mjera 2. Potpore za  podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje novog zaposlenika

Čl. 6.

Potpora u iznosu od 100% vrijednosti obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  koja se isplaćuje kvartalno (refundira), ostvaruje se za podmirenje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje jednog, novozaposlenog radnika koji ima prebivalište na području Općine Borovo.

Novozaposlenim radnikom smatra se i radnik koji je sa prijaviteljem zasnovao radni odnos najduže 30 dana do dana objave Javnog poziva.

            Korisnik ostvaruje pravo na potporu danom zaključenja Ugovora o dodjeli poticajnih sredstava sa Općinom Borovo.

            Potpora se isplaćuje na transakcijski račun Korisnika u roku od 8 dana po isteku kvartalnog razdoblja, u kojemu roku je Korisnik obvezan dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su plaćeni doprinosi za koje se traži potpora (refundacija).

            Mjera se koristi u vremenskom razdoblju od 4 kvartala (12 mjeseci) uz obvezu Korisnika da u slijedećih 12 mjeseci zadrži isti broj zaposlenika koliki je imao u vrijeme zaključenja Ugovora. Ukoliko je radnik za kojega se traži potpora jedini zaposlenik Korisnika u vrijeme ostvarivanja prava na potporu, tada je Korisnik obvezan još 12 mjeseci po isteku razdoblja korištenja potpore, zadržati jednog zaposlenika.

            Korisnik sa osobom za koju traži potporu mora u pravilu imati sklopljen Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Ukoliko je Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme onda mora biti zaključen na rok od najmanje 24 mjeseci u godini u kojoj se potpora dodjeljuje.

            Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev za potporu, korisnik mora priložiti:

  • Preslik Rješenja/Izvatka nadležnog registra,
  • Potvrdu o prebivalištu osobe za koju se traži potpora,
  • Preslik prijave u mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana do dana objave Javnog poziva,
  • Preslik JOPPD obrasca za prethodni mjesec.

V.         POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

    Čl. 7.

Potpore se dodjeljuju redoslijedom zaprimanja podnesenog zahtjeva uz sljedeću priloženu dokumentaciju

-Popunjeni obrazac Zahtjeva za potporu,

-Presliku dokaza o upisu u odgovarajući registar – za trgovačka društva i obrte,

-Potvrdu Općine Borovo o nepostojanju dugovanja,

-Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama s osnove javnih davanja, ne stariju od 30 dana do dana objave Javnog poziva,

-Presliku kartice žiro računa,

-Bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, (dostaviti u momentu zaključenja Ugovora)

-Druge dokumente propisane za određene mjere potpore.

            Zahtjev za potpore objavljuje se na internet stranici Općine Borovo www.opcina-borovo.hr a može se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo isključivo poštanskom pošiljkom, na propisanim obrascima s pripadajućom dokumentacijom na adresu

OPĆINA BOROVO

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glavna br. 3

32227 BOROVO

Sa naznakom „ZAHTJEV-NAZIV MJERE POTPORE“

Zahtjevi se zaprimaju i rješavaju do utroška sredstava predviđenih u proračunu Općine Borovo za 2023 god. a koja su određena u visini do 79.650,00 eura/600.122,92 kn.

Nakon pregleda i ocjene zahtjeva, odnosno administrativne provjere koju provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo, općinski načelnik donosi odluku o osnovanosti zahtjeva za ostvarivanje prava na  potporu.

Na odluku općinskog načelnika može se podnijeti žalba Općinskom vijeću Općine Borovo u roku od 8 dana od dana prijema.

Čl. 8.

Korisnik je obvezan dodijeljena sredstva koristiti isključivo za realizaciju mjere za koju su sredstva dodijeljena.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivenih sredstava.

Stručnu i administrativnu kontrolu utroška dodijeljene potpora provodi Jedinstveni upravni odjel.

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, Korisnik dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Borovo uvećana za zakonsku zateznu kamatu od dana uplate potpore, te će biti isključen iz svih potpora Općine Borovo u narednih pet (5) godina.

VI.      ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 9.

            Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provedbu ovog Pravilnika.

            Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju potpora po korisnicima.

            Ostvarivanje prava na financijsku potporu iz proračuna Općine Borovo u 2023 god. po jednom Korisniku moguće je isključivo temeljem jedne od propisanih mjera potpore.

Mjere potpora definirane ovim Pravilnikom ne mogu se kumulirati.

Čl. 10.

            Financijska sredstva za provedbu ovog Pravilnika planirana su u proračunu Općine Borovo za 2023. godinu na poziciji 352- „subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.“

Čl. 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog   dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo. 

POTPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milan Poznanović                 

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content