kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Cjelovito izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BOROVO

KLASA: 013-01/23-01/01
URBROJ: 2196-9-01-23-17
Borovo, 24.05.2023 god.

Na osnovi članka 79. stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/2019., dalje: Zakon), održanih 7. svibnja 2023. Izborno povjerenstvo Općine Borovo objavljuje

CJELOVITO IZVJEŠĆE
O VISINI TROŠKOVA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA
NACIONALNIH MANJINA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

I.

Sredstva za izbore osigurana su u proračunu Općine Borovo za 2023. i to u Odluci KLASA: 402-01/22-02/5 URBROJ: 2196-9-02-22-66 od dana 22.12.2022 god.

II.

Sredstva su utrošena za slijedeće namjene:

Materijalni troškovi:

  • Nabava glasačkih listića, zapisnika i plakata – Narodne novine d.d. – 490,69 eura
  • Uredski materijal – Narodne novine d.d.- 37,19 eura
  • Najam prostora (temeljem Ugovora o najmu) -240,00 eura.

Naknade za rad:

  • Sukladno Odluci o visini naknade za rad članovima izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika  nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Vlade Republike Hrvatske od 30. ožujka 2023. (KLASA: 022-03/23-04/115, URBROJ.: 50301-21/32-23-2) i Odluci o određivanju iznosa naknade stručnom timu koji je obavljao poslove za Izborno povjerenstvo Općine Borovo na pripremama i provođenju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Izbornog povjerenstva Općine Borovo od 09.05.2023 god. (KLASA: 013-01/23-01/1 , URBROJ.: 2196-9-01-23-15) Izbornom povjerenstvu Općine Borovo, predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora  isplaćene su naknade za rad u ukupnom iznosu od 5.500,00 eura.
  • Na temelju članka 40., a u vezi s člankom79. stavak 1. i 5. Zakona Izborno povjerenstvo Općine Borovo na sjednici održanoj dana 09.05.2023 god. donijelo je Odluku o određivanju iznosa naknade osobama koje su obavljale poslove domara u objektima koji su određeni za biračka mjesta u Općini Borovo u iznosu od 30,00 eura neto, na temelju koje su isplaćene naknade u ukupnom iznosu od 90,94 eura bruto II ( za dva domara),
  • Naknada ovlaštenom sudskom tumaču za prijevod glasačkih listića u ukupnom iznosu od 44,80 eura (bruto II)

III.

Ukupni troškovi Izbora za članove Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Općini Borovo iznose 6.403,62 eura.

Predsjednica
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content