kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2023 god.

KLASA: 421-02/23-01/04
UR.BROJ: 2196-9-03-23-04
Borovo, 11.04.2023 god.

Na temelju čl. 66. Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik 2/21), te čl. 2. st. 1. Pravilnika o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće  na području  Općine Borovo u 2022 god.  (Sl. glasnik 1/22), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dana 11.04.2023 god.  objavljuje

J  A  V  N  I     P  O  Z  I  V
za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo
za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2023 god.

1. Javni poziv objavljuje se radi dodjele bespovratnih sredstava iz proračuna Općine Borovo, obiteljima  za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće  na području Općine Borovo i to za kuće kupljene u vremenskom razdoblju od 01.01.2023 god. do 31.12.2023 god..

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI :

1. osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina (punoljetni članovi zajedničkog kućanstva nisu stariji od 45 godina) odnosno bračni drug koji je podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina, kao i u slučaju kada je podnositelj zahtjeva samohrani roditelj,

2. da podnositelj zahtjeva kupuje kuću  na području Općine Borovo,

3. da podnositelj zahtjeva nema duga na ime javnih davanja o kojima evidenciju vodi nadležna ispostava Porezne uprave, kao ni dugovanja prema Općini Borovo,

4. da podnositelj zahtjeva nije u razdoblju unazad 5 god. ostvario promet nekretninama, odnosno nije na bilo koji način otuđio stan ili obiteljsku kuću uvjetnu za stanovanje ili građevinsko zemljište za izgradnju stambenog objekta,

5. da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji imaju prijavljeno prebivalište i stanuju na području Općine Borovo najmanje 6 mjeseci do dana objave Javnog poziva, pri čemu se pod pojmom „stanuju” podrazumijeva i namjera stanovanja koja se iskazuje kupnjom kuće na području Općine Borovo u kojemu slučaju su obvezni u roku od 6 mjeseci od primitka sredstava sufinanciranja prijaviti prebivalište na području Općine Borovo na adresi kupljene kuće,

6. fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i

članovima njegove obitelji do zaključno trećeg nasljednog reda.

            Korisnik potpore ne smije otuđiti kupljenu obiteljsku kuću najmanje 10 godina od godine u kojoj je ostvario pravo na sredstva potpore izuzev situacije zakonskog nasljeđivanja u slučaju smrti korisnika. Korisnik potpore ne smije u razdoblju od 10 godina odjaviti prebivalište sa područja Općine Borovo.

            Korisnik potpore ne smije raspolagati kupljenom obiteljskom kućom na način da istu daje u zakup i/ili najam.

3.  Bespovratna potpora za kupnju obiteljske kuće na području Općine Borovo, dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 3.980,00 eur.

            U proračunu Općine Borovo osigurana su sredstva za ovu vrstu potpore u sveukupnom iznosu od 39.820,00 eur.

4. PROCEDURA DODJELE

Potpore se dodjeljuju kontinuirano, redoslijedom zaprimanja zahtjeva do iskorištenja ukupno planiranih sredstava sukladno odredbama Pravilnika o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2023 god.

Za ostvarivanje prava na potporu potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-Izjava o članovima zajedničkog kućanstva ovjerena kod Javnog bilježnika,
-Izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena kod Javnog bilježnika,
-Preslik osobne iskaznice za punoljetne članove obitelji,
-Uvjerenje Porezne uprave da nije bilo prometovanja nekretninama unazad 5 godina (za  
podnositelja zahtjeva i punoljetne članove obitelji),
-Uvjerenje Općinskog suda Vukovar-Zemljišnoknjižne službe da podnositelj zahtjeva i 
punoljetni članovi obitelji nemaju u su/vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje, osim u   
slučajevima stjecaja suvlasništva temeljem Rješenja o nasljeđivanju,
-Potvrdu  da podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima   
evidenciju vodi Porezna uprava,
– Potvrda o prebivalištu za sve punoljetne članove kućanstva,
-Potvrdu Općine Borovo o nepostojanju dugovanja,
-Izjava GDPR,
-Preslika računa za doznaku sredstava potpore.

Administrativnu provjeru pravovremenosti i potpunosti podnesenih zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo.

            Zahtjev za mjeru potpore sa pripadajućim obrascima objavljuje se na Internet stranici Općine Borovo www.opcina-borovo.hr a može se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo.

Zahtjev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom,  podnosi se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu

OPĆINA BOROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavna br. 3
32227 BOROVO
Sa naznakom „ZAHTJEV – POTPORA ZA KUPNJU OBITELJSKE KUĆE

Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispijeća.

Administrativnu provjeru pravovremenosti i cjelovitosti zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel. Odluku o opravdanosti zahtjeva donosi općinski načelnik. Na Odluku općinskog načelnika nezadovoljni podnositelji prijava imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Borovo u roku od 8 dana od dana prijema Odluke.

Preuranjeni zahtjevi kao i zahtjevi koji pristignu nakon zatvaranja Javnog poziva, neće se razmatrati i neotvoreni će se vratiti pošiljatelju. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava.

Financijska potpora na poslovni račun Korisnika isplaćuje se po zaključenju Ugovora o dodjeli sredstava, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze  Općine Borovo- kao davatelja sredstava i Korisnika. Prilikom zaključenja Ugovora o dodjeli sredstava Korisnici su dužni dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, kao sredstvo osiguranja namjenskog korištenja sredstava.

Općinski načelnik zadržava pravo zatvaranja javnog poziva prije isteka roka u slučaju neiskorištenja osiguranih financijskih sredstava u duljem vremenskom razdoblju, te u drugim opravdanim slučajevima.

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Borovo, te će biti isključen iz svih potpora Općine Borovo u narednih pet (5) godina.

PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Slobodanka Stevanović,dipl.pravnica

Obrasci se mogu preuzeti ovdje: 

OBRAZAC 1 – Prijava 
OBRAZAC 2 – Izjava o neformalnoj bračnoj zajednici 
OBRAZAC 3 – GDPR 
OBRAZAC 4 – Izjava o zajedničkom kućanstvu 

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content