kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Objava o održavanju javne rasprave o III. Izmjenama i dopunama detaljnog plana uređenja Borova

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Borovo (”Službeni glasnik” Općine Borovo, broj 3/22), općinski načelnik Općine Borovo dana 20. veljače 2023 god.

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU
O prijedlogu III. Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja centra Borovo

1. Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Borovo trajat će od 27.02.2023. do 08.03.2023. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Borovo u prostorijama Općine Borovo svaki radni dan od 07,00 do 15,00 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela  koje će se održati 01.03.2023. godine u 12.00.sati u Općini Borovo.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te mjesnim odborima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Borovo mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 08.03.2023. godine na adresu Općine Borovo, Glavna br. 3 32227 Borovo.

5.  Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag. iur

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content