kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za zapošljavanje na određeno vrijeme

Na temelju članka 28. st. 4. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo dana 13.02.2023 god. raspisuje:

Javni poziv
za zapošljavanje na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo, na radno mjesto:

1. RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

– 1 izvršiteljica na puno radno vrijeme, do isteka roka provedbe projekta ZAŽELI faza III

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici koje su:

 • žene od 50 godina i više,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice o drogama,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice.

Kandidatkinja koja ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, uz prijavu je dužna u zamolbi se pozvati na to pravo i priložiti odgovarajuću dokaznu dokumentaciju kojom se potvrđuje pripadnost gore navedenoj ciljnoj skupini.

OPIS POSLOVA:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i
 • pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV: 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis (obavezno kontakt broj),

– presliku osobne iskaznice,

– dokaz o stručnoj spremi,

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva za zapošljavanje),

– elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– dokaz o ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju.

Prihvatljiva dokazna dokumentacija o pripadnosti ranjivoj skupini je:

Za žene od 50 godina i više:

-preslika osobne iskaznice.

Za osobe s invaliditetom:

-nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom.

Žrtve trgovanja ljudima:

-uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima.

Žrtve obiteljskog nasilja:

-uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja.

Azilantice:

-odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP.

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.:

-rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji.

Liječene ovisnice:

-potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama.

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci:

-potvrda o otpuštanju.

Pripadnice romske nacionalne manjine:

-izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini te potvrda nadležne institucije.

Beskućnice:

-rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.

Pripadnice ostalih ranjivih skupina:

-potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Općina Borovo

Glavna br. 3

32 227 Borovo

s obveznom naznakom:

„Javni poziv za zapošljavanje

– RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI -“

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa: Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Obrazac prijave
Životopis

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content