kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Odluka o visini naknade za novorođeno dijete

Temeljem članka 59. st.1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20), čl. 28. st. 1. i čl.63. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 02/21) općinski načelnik dana 02. siječnja 2023 god. donosi

O D L U K U
o visini naknade za novorođeno dijete

Čl. 1.

Utvrđuje se da je od 01.01.2023 god. naknada za novorođeno dijete 1.000,00 eur po djetetu i to za djecu rođenu u 2023. godini, sa prebivalištem i mjestom stanovanja na području Općine Borovo.

Čl. 2.

Činjenica prebivališta dokazuje se preslikom osobne iskaznice roditelja, a činjenica mjesta stanovanja utvrđuje se uvidom u evidenciju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo i neposrednim uvidom na prijavljenoj adresi prebivališta.

Čl. 3.

Sredstva iz čl. 1. ove Odluke uplaćivat će se na teret sredstava pomoći socijalno ugroženim građanima i obiteljima.

Čl. 4.

Za realizaciju odredaba ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravi odjel.

Čl. 5.

Rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu građana je upravni akt.

Čl. 6.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za novorođenčad KLASA: 551-02/22-03-08/01, UR BROJ: 2196-9-01-22-02 od dana 25.01.2022 god.

Čl. 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljivanja na web stranici i u Službenom glasnik Općine Borovo.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag iur

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content