kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni natječaj za radno mjesto „Referent administrativno knjigovodstvenog poslovanja“

JAVNI NATJEČAJ 

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme  1 (jednog) radnika  u EKO – DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo na radno mjesto „ Referent administrativno knjigovodstvenog poslovanja“

I OPĆI UVJETI

–          punoljetnost

–          hrvatsko državljanstvo

II POSEBNI UVJETI

–          Srednja stručna sprema – trgovačka ili ekonomska srednja škola

–          Radno iskustvu na administrativno – knjigovodstvenim poslovima minimalno 3 godine

–          poznavanje rada na računalu

–          poznavanje osnova  knjigovodstvenog  poslovanja

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • preslik diplome,
  • uvjerenje o poznavanju rada na računalu,
  • uvjerenje o poznavanju osnova knjigovodstva,
  •  dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice),
  • potvrda HZMO ( dokaz o radnom stažu),   
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.  

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba pola.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta te broj telefona i e-adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od  8 dana nakon objave natječaja na adresu : EKO – DUNAV d.o.o. , Glavna 3, 32227 Borovo, u omotnici s naznakom :    „ Prijava na javni natječaj za radno mjesto  Referent administrativno knjigovodstvenog poslovanja“ ,

osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom , zaključno sa danom 10.01.2023. god. do 15,00 sati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.  EKO – DUNAV d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

EKO – DUNAV d.o.o

Direktorica:

Ljiljana Jakovljević dipl.oec

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content