kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Borovo

KLASA: 372-03/22-01/1
URBROJ: 2196-9-01-22-4
Borovo: 15.11.2022 god.

Temeljem članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15, 112/18), članka 63. Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik 2/21) i članka 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Borovo (Sl. glasnik 5/22), te Odluke općinskog načelnika od 14. studeni 2022. godine, Općina Borovo dana 15. studenog 2022 god. raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Borovo

I.   Predmet natječaja:

Poslovni prostor u Borovu (tzv. „žuta kuća“), Glavna br. 113 kč. br. 880/1 zk.ul.br. 3204 k.o. Borovo u vlasništvu Općine Borovo,   a koji je u naravi kuća, dvorište i oranica ukupne površine 1149 m2

NAPOMENA: zakupnik ima pravo korištenja dvorišta, u naravi okućnice, kao parkirni odnosno manipulativni prostor za potrebe zakupnika, odnosno korisnika njegove  djelatnosti. Poslovni prostor i dvorište daju se u zakup u kompletu.

II.   Namjena:

Natjecatelji mogu ponuditi obavljanje bilo koje djelatnosti za koju se može dokazati da je registrirana kao poslovna djelatnost natjecatelja.

Rok zakupa: 5 godina od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

III.  Početna cijena 2.500,00kn/331,81 eur

IV. Uvjeti natječaja:

 1. Natjecati se mogu sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost – državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama  članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete,
 2. Na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji ima nepodmirenih obveza za poreze i doprinose, ili mu nije na propisan način odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, odnosno koji ima nepodmirenih obveza prema Općini Borovo ili EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo BOROVO,
 3. Natjecatelj mora ispunjavati zakonske uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti,
 4. Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne mjesečne zakupnine  iz točke III. Natječaja u korist računa Općine Borovo  IBAN HR6825000091802900006, poziv na broj: 7242-OIB natjecatelja; model: HR68,
 5. Natjecateljima, koji ne uspiju na natječaju, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o ishodu natječaja,
 6. Za natjecatelja koji uspije na natječaju, a ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ishodu natječaja, smatrat će se da je odustao i uplaćena jamčevina mu se neće vratiti, a ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključit će se sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem. Natjecatelj koji je odustao od zaključenja ugovora ili je isti sklopio a potom otkazao, u daljnjem roku od godine dana ne može sudjelovati u nadmetanju za isti poslovni prostor,
 7. Natjecatelj koji namjerava odustati od natječaja obvezan je, pisanim zahtjevom, svoju ponudu povući prije isteka roka za dostavu ponuda, u protivnom, ako se njegova ponuda utvrdi najpovoljnijom, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 8. Natjecatelju koji uspije na natječaju i zaključi ugovor o zakupu, za uplaćenu jamčevinu umanjuje se zakupnina,
 9. Zakupnina se obračunava i plaća mjesečno unaprijed i to do 10. u mjesecu za tekući mjesec,
 10. Uvažavajući potrebu uređenja predmetnog poslovnog prostora radi privođenja namjeni, obveza plaćanja zakupnine teče od 01. veljače 2023 god.
 11. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava na trošak zakupnika i to najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke o davanju u zakup poslovnog prostora,
 12. Zakupnik preuzima prostor u viđenom stanju te ga je dužan urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku te nema pravo na naknadu za uložena sredstva s osnove izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru,

V.    Posebni uvjet:

Najpovoljniji ponuditelj je obvezan u roku od 8 dana nakon potpisa ugovora o zakupu dostaviti bjanko zadužnicu u visini godišnjeg iznosa ugovorene zakupnine u svrhu osiguranja naplate zakupnine. U slučaju da zakupnik ne preda bjanko zadužnicu u navedenom roku, ugovor o zakupu će se smatrati nevažećim.

VI.   Ponuda mora sadržavati:

 1. ispunjeni obrazac prijave (zahtjeva) za sudjelovanje na javnom natječaju za davanje u  
     zakup poslovnog prostora koji je dostupan na internet stranici općine, odnosno  
     samostalnu izjavu natjecatelja  u kojoj mora biti navedeno sljedeće:

     a) za natjecatelja koji je  fizička osoba: ime i prezime natjecatelja, njegovo prebivalište i
         osobni identifikacijski broj (OIB) zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj
         natjecatelj daje suglasnost na obradu i objavljivanje njegovih podataka te da je upoznat
         i suglasan sa postupkom snimanja licitacije,

     b) za natjecatelja koji je pravna osoba: tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB), 
         ime i prezime zakonskog zastupnika natjecatelja, njegovo prebivalište i osobni
         identifikacijski broj (OIB),

2. Naznaku i opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
3. Iznos ponuđene mjesečne zakupnine, koji ne smije biti niži od onoga iz točke III. za ponuđenu djelatnost koja se namjerava obavljati,
4. Dokaz o uplati jamčevine,
5. Broj računa na koji se, u slučaju neuspjeha na natječaju, vraća uplaćena jamčevina,
6. – presliku obrtnice ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15
      dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj
      registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru za koji se natječe, ako
      je natjecatelj fizička osoba – obrtnik,
– presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz   
   sudskog registra koji ne smiju biti stariji od 30 dana do dana prijave na javni natječaj, iz   
   kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj – pravna osoba registrirana za djelatnost koja će
   se obavljati u poslovnom prostoru za koji se natječe te ime, prezime i osobni
   identifikacijski broj (OIB) zakonskog zastupnika pravne osobe,

7.  presliku dokumentacije kojom se dokazuje pravo prednosti,
8. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, odnosno rješenje o odgodi ili o obročnoj
   otplati    plaćanja dospjelog duga, ne stariju od 30 dana do dana objave natječaja,
9. Potvrdu EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo BOROVO  o nepostojanju
    nepodmirenih obveza.
10. Potvrdu Općine Borovo o nepostojanju nepodmirenih obveza,
11. Izjavu da nad natjecateljem nije otvoren stečajni postupak, da nije nesposoban za plaćanje
      ili prezadužen, odnosno da nije u postupku likvidacije, da njegovom imovinom ne upravlja
      stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne
      aktivnosti, odnosno da nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog
      postupka sukladno pozitivnim propisima,
12. Izjavu o privoli za prikupljanje i obradu podataka (na priloženom obrascu),
13. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja, uključujući i izmjerene površine predmeta
       zakupa.

VII. Odabir najpovoljnije ponude

Uz uvjet udovoljavanja ostalim uvjetima natječaja, zakup će se zasnovati s ponuditeljem     
koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine, bez obzira na ponuđenu djelatnost.
Provedbu natječaja, odnosno odabir najpovoljnije ponude, obavit će Povjerenstvo imenovano odlukom općinskog načelnika Općine Borovo.
Prvenstvo pri sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora, prema uvjetima iz najpovoljnije ponude, imaju osobe iz članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21), koje su sudjelovale i udovoljile uvjetima natječaja, ako su u ponudi najavile namjeru korištenja prava prvenstva, te ako se u roku od 8 (osam) dana od dana primitka odluke o ishodu natječaja izjasne da žele koristiti to pravo.
Ako se ponuditelj ne izjasni u navedenom roku, smatrat će se da ne želi koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu.
Natjecatelji će o ishodu natječaja biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana donašanja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.


VIII. Poslovni prostor koji je predmet natječaja moguće je razgledati radnim danom u vremenu od 09:30 do 12:00 sati, uz prethodnu najavu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo, Gdin. Čedomir Bosić tel. 032/439 598

IX. Općina Borovo zadržava pravo poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu
 ponudu, bez ikakvih obveza prema sudionicima natječaja najkasnije do isteka roka za
 predaju ponuda.

X. Ponude se dostavljaju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, uvezana u cjelinu na način koji onemogućuje naknadno umetanje ili vađenje dijelova prijave (npr. Uvezano jamstvenikom ili drugom vrpcom čija su oba kraja na zadnjoj strani učvršćena naljepnicom i otisnutim štambiljem) u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Općina Borovo, Glavna br. 3 32227 Borovo,
sa naznakom “Natječaj za zakup poslovnog prostora – NE OTVARAJ”

Javni natječaj  otvoren je do 25. studenog 2022 god.

XI. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

XII. Javno otvaranje ponuda prispjelih do navedenog roka za dostavu, obavit će se dana 30. studenog 2022 god. U prostorijama Općine Borovo sa početkom u 10,00 sati.

OPĆINA BOROVO

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

OBRAZAC 1: PRIJAVA na Javni natječaj fizičke osobe
OBRAZAC 1a: PRIJAVA na Javni natječaj pravne osobe
OBRAZAC 2: GDPR
OBRAZAC 3: IZJAVA O AKTIVNOSTI
OBRAZAC 4: IZJAVA O PRIHVATANJU UVJETA NATJEČAJA


Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content