kontakt telefon: +385(0)32 439 598

PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČUJU OPĆINE BOROVO

EKO-DUNAV d.o.o za komunalno gospodarstvo
Glavna 3, Borovo
OIB: 78491952386

KLASA:363-01/22-01/01
URBROJ:2196-9-2-22-01-1
Borovo, 27. rujna 2022.  
Općina Borovo
Glavna 3
32227 Borovo

Sukladno članku 24.,25.,26 Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Borovo Klasa: 351-01/18-02/01; URBROJ: 2196-04-02-18-01 0D 29.01.2018. godine( u daljnjem tekstu : Odluka), sukladno članku 69. stavka 13. Zakona o  gospodarenju otpadom (NN 84/21)trgovačko društvo EKO – DUNAV d.o.o iz Borova u svojstvu Davatelja usluge donosi sljedeći:

PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
NA PODRUČUJU OPĆINE BOROVO

Cijena javne usluge prikupljanja komunalnog otpada plaća se radi pokrića troškova sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

Korisnik usluge dužan je Davatelju usluge platiti iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje. Iznimno, od plaćanja cijene javne usluge oslobođene su nekretnine koje se trajno ne koriste ili minimalno u kontinuitetu 6 mjeseci, što je Korisnik dužan i dokazati                     ( očitovanje vlasnika nekretnine i dostavljanjem potvrde o potrošnji vode od strane Vodovoda grada Vukovara).

Kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Borovo određeni su Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Borovo KLASA: 351-01/18-02/01; URBROJ: 2196-04-02-18-01- od 29.01.2018. godine.

Strukturu cijene javne usluge čini zbroj:

 1. cijene obvezne minimalne javne usluge
 2. cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
 3. cijene ugovorene kazne definirane Odlukom

Formula za izračun cijene javne usluge (C)            C = CMJU + CPMKO + CUK

 • CMJU = cijena obvezne minimalne javne usluge
 • CPMKO = cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
 • CUK = cijena ugovorene kazne ( propisana Odlukom)

Formula za izračun cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (CPMKO): CPMKO = JCV x BP x U

 • JCV = jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada
 • BP = broj pražnjenja spremnika komunalnog otpada
 • U = udio Korisnika u korištenju spremnika

Napomene:

 • Cijenu obvezne minimalne javne usluge Korisnik usluge plaća za svako obračunsko razdoblje i obračunsko mjesto
 • Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju plaća se ovisno o evidentiranom odvozu otpada iz spremnika kojeg koristi korisnik usluge . Svaki odvoz miješanog komunalnog otpada evidentira se putem sustava za elektronsku evidenciju odvoza otpada Davatelja usluge.
 • Svi Korisnici usluge dužni su za sve usluge koristiti isključivo spremnike Davatelja usluge.
 • Kratica MKO odnosi se na miješani komunalni otpad
 • Prijedlog datuma početka primjene ovog Cjenika 01.01.2023.
FIZIČKE OSOBE (INDIVIDUALNA KUĆANSTVA)
cijene u kunama
Volumen spemnika
 za MKO
Cijena minimalne javne usluge (CMJU)Jedinična cena za
pražnjenje spremnika MKO (JCV)
Dinamika odvoza Cijena bez pdvCijena sa pdv 13%
120 litara33,000,042x mjesečno42,6048,14
   3x mjesečno47,4053,56
   4x mjesečno52,2058,99
PRAVNE OSOBEcijene u kunama
Volumen spemnika
 za MKO
Cijena minimalne javne usluge (CMJU)Jedinična cena za
pražnjenje spremnika MKO (JCV)
Dinamika odvoza Cijena bez pdvCijena sa pdv 13%
1100 litara33,000,042x mjesečno121,00136,73
   3x mjesečno165.00186,45
   4x mjesečno209,00236,17

Predložene cijene u osnovi se temelje na prognozi potencijalnih troškova za uspostavu i provođenje usluge gospodarenje otpadom. Cilj davatelja usluge je uspostaviti korisnicima pružiti kvalitetnu javnu uslugu koja se temelji na ekonomski učinkovitom sustavu sakupljanja komunalnog otpada prema načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštite javnog interesa.

Naplata bi se trebala provoditi uz maksimalno uvažavanje načela onečišćivač plaća, ali također treba posebno istaknuti da u ovom trenutku davatelj usluge ne raspolaže točnim podacima temeljem kojim bi bilo moguće prognozirati točniju sliku i procjenu svih mogućih troškova, koje će u konačnici snositi korisnici usluga i davatelj usluge iz svog poslovanja.

S obzirom na činjenicu da kao davatelj usluge u trenutačnoj poziciji nismo u stanju predvidjeti budući trend rasta cijena energenata smatramo da je predložena cijena u danom trenutku ekonomski opravdana i temelji se na polazištu da je naša obveza pružiti kvalitetnu javnu uslugu.

Mišljenje je davatelja usluge da su predložene cijene opravdane i da su na granici pokrivanja troškova za pružanje javne usluge.

U sklopu predloženih cijena korisniku usluge je omogućeno:

 • Odvoz miješanog komunalnog otpada – svaki 7 dana putem zaduženog spremnika za komunalni otpad
 • Sakupljanje korisnog otpada (papira, papirne ambalaže kao i plastične ambalaže) jedanput mjesečno putem zaduženih spremnika
 • Sakupljanje glomaznog otpada sa kućnog praga ( jednom u kalendarskoj godini korisnici imaju mogućnost predaje glomaznog otpada davatelju usluge bez naknade maksimalno do 10m3)
 • Preuzimanje problematičnog otpada u reciklažnom dvorištu
 • Informiranje i edukacija svih korisnika ( web stranica, letci i sl.)

Ovaj prijedlog cjenika dostavlja se na suglasnost izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave sukladno članku 19. Uredbe o gospodarenju otpadom.

EKO-DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo
Direktorica:
Ljiljana Jakovljević, dipl.oec

OBRAZAC SUDJELOVANJA  U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA OPĆEG AKTA

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content