kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

KLASA: 604-01/22-01/01
UR.BROJ: 2196-9-01-22-02
Borovo. 25.10.2022 god.

Na temelju čl. 54  Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 2/21), te čl.6 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava  na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, općinski načelnik dana  25.10.2022 god.  objavljuje

J  A  V  N  I     N  A   T  J  E  Č  A  J
za dodjelu stipendije

1.         Javni natječaj objavljuje se radi dodjele bespovratne stipendije studentima, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Borovo.

2.         Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 900,00 kn mjesečno, i to od 01.10.2022 god.            za 3 (tri) studenta/ice koji fakultetsko obrazovanje – diplomski studij, odnosno stručni dodiplomski studij (ukoliko ne bude kandidata fakultetskog-diplomskog studija), stječu  redovitim školovanjem.

3.         Uvjeti za dodjelu stipendije:

–    prijavu na javni natječaj mogu podnijeti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske, sa prebivalištem prijavljenim na području Općine Borovo,

–     studenti koji se redovito školuju na završne dvije godine fakulteta-diplomski studij (III i IV , IV i V ili V i VI) ili završna (III godina) stručnog – dodiplomskog studija

–     uspješnost u prethodnim godinama školovanja (prosjek ocjena),

      –    socijalno – materijalni status.

4.         Kandidati su uz prijavu za dodjelu stipendija dužni priložiti:

            – dokaz o hrvatskom državljanstvu,

            – uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice,

            – uvjerenje o redovitom upisu na fakultet na III, IV,V ili VI školsku godinu,

            – prijepis ocjena za prethodne godine školovanja,

            – izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,

            – dokaz o prihodima za sve članove kućanstva  u 2022 god. (Uvjerenje Porezne uprave)

            – izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendije ili potpora iz drugih izvora,

            – izjavu o prihvaćanju obveze zasnivanja ponuđenog radnog odnosa po okončanju školovanja, na području Općine Borovo u okviru stečenog zvanja, u onolikom vremenskom trajanju, koliko je primana stipendija.

5.         Prijave kandidata sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na internet stranici Općine Borovo, na Radio Borovu i oglasnim tablama općine na propisanom obrascu koji se može preuzeti na www.opcina-borovo.hr.        

Prijave se dostavljaju  na adresu:

                                               Općina Borovo, 32227  ul. Glavna br. 3.

            U zatvorenoj omotnici sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE“.

6.         Postupak utvrđivanja liste prioriteta, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava  na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, provodi Povjerenstvo za društvene djelatnosti, sport i omladinu.

 O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.      

7.         Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Borovo, u roku od 8 dana od dana prijema Odluke o dodjeli stipendije.

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                   
Zoran Baćanović,mag.iur.

OBRASCI ZA PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content