kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/22-03/1
URBROJ: 2196-9-03-22-02
Borovo, 30. rujan 2022. godine

Na temelju članka 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08., 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo KLASA: 021-05/10-02/7 URBROJ: 2196-04-02-10-32 , Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo  dana 30. rujna 2022. godine raspisuje

Natječaj za prijam u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo na neodređeno vrijeme

Natječaj se raspisuje za prijam u službu na radno mjesto administrativni referent naneodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu članak 12. St.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo i
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijava podnosi.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova administrativnog referenta:
– srednja stručna sprema ( SSS) upravnog ili ekonomskog smjera,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit.

U službu ne može biti imenovana-primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07., 118/12.) objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su odgovarajući stupanj obrazovanja stekle  na temelju ranijih propisa.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik),
-dokument kojim kandidat dokazuje da je ostvario radno iskustvo koje se traži u ovom natječaju (potvrda HZMO, potvrda poslodavca, preslika ugovora o radu i sl.),
potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
-presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, odnosno vlastoručno potpisana izjava kandidata da će državni  stručni ispit položiti u roku od godine dana od dana prijama u službu,
-dokaz/izjava o poznavanju, odnosno osposobljenosti za rad na računalu,
-dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva.

U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, te broj telefona i e-mail adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo, pri čemu se napominje da takvi kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici: https://www.gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po primitku rješenja o prijamu u službu. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, sa naznakom

„Za natječaj – prijem u službu – administrativni referent  NE OTVARATI“, na adresu: Općina Borovo, 32227  Borovo, Glavna br.3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Za kandidate čije su prijave uredne i koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje se primaju putem pisanog testiranja,  te intervjua. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavljeni su na internetskoj stranici Općine Borovo, www.opcina-borovo.hr Na istoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Borovo objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 5 dana od dana okončanja postupka .

PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Slobodanka Stevanović dipl. pravnica

OBRASCI ZA PRIJAVU:
OBRAZAC 1 – PRIJAVA na Javni natječaj administrativni referent
OBRAZAC 2 – IZJAVA o nepostojanju zapreka za prijam u službu
OBRAZAC 3 – IZJAVA o polaganju državnog stručnog ispitadoc
OBRAZAC 4 – IZJAVA o poznavanju rada na računalu
OBRAZAC 5 – IZJAVA o davaju suglasnosti za obradu osobnih podataka

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content