kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni natječaj za izbor i imenovanje člana uprave – direktora/direktorice komunalnog poduzeća EKO-DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo

Temeljem članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) te članka 15. Izjave o osnivanju trgovačkog društva EKO DUNAV  d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo Posl.br. OU 4-14 ovjerene od strane Javnog bilježnika dana 10. siječnja 2014. godine Skupština društva, dana 22. kolovoza 2022. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA

IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVE – DIREKTORA/DIREKTORICE KOMUNALNOG PODUZEĆA EKO-DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo

Javni natječaj objavljen je dana 22. kolovoza 2022. godine na mrežnim stranicama Općine Borovo www.opcina-borovo.hr i komunalnog poduzeća EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo www.eko-dunav.hr.

Direktor/direktorica se zapošljava na mandatno razdoblje od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora i probni rok od tri mjeseca.

Na javni natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

OPIS POSLOVA DIREKTORA/DIREKTORICE:

 • zastupa Društvo u skladu sa zakonom i odgovara za zakonitost rada Društva,
 • pojedinačno i samostalno vodi poslove Društva,
 • uz suglasnost Nadzornog odbora donosi odluke o stjecanju, otuđenju i opterećenju nekretnina,
 • predlaže Skupštini i Nadzornom odboru politiku i ciljeve Društva primjereno djelatnosti, a u skladu s poslovnom politikom i vizijom Društva,
 • izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora,
 • predlaže Nadzornom odboru, odnosno Skupštini, planove poslovanja i planove nabave, kadrova i izobrazbe te odgovara za njihovu realizaciju,
 • predlaže Nadzornom odboru, odnosno Skupštini, planove investicija i tehnološke obnove,
 • utvrđuje organizaciju Društva,
 • organizira učinkovito upravljanje poslovnim procesima,
 • podnosi izvješće o poslovanju i rezultatima poslovanja,
 • predlaže promjene u pogledu statusa Društva i drugih pitanja njegovog rada i poslovanja,
 • brine o likvidnosti Društva i poduzima mjere za njihovo poboljšanje,
 • vodi operativno poslovanje,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Izjavom o osnivanju i općim aktima Društva.

UVJETI RADNOG MJESTA:

 • završen najmanje diplomski sveučilišni studij ekonomske struke, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine br. 107/07 i 118/12), 
 • najmanje 10 godina radnog iskustva,
 • rukovodne ili organizacijske sposobnosti  koje se u suštini i načelu procjenjuju na temelju intervjua na kojemu se između ostalog daje osobno viđenje funkcioniranja društva u narednom razdoblju,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

O terminu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni objavom na mrežnoj stranici www.opcina-borovo.hr i www.eko-dunav.hr.

Temeljem članka 239. Zakona o trgovačkim društvima članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Članom uprave ne može biti osoba:

 1. koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, ili
 2. protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radno pravnom statusu),
 • presliku osobne iskaznice,
 • izjavu o pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika potvrde ili izjava),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • presliku vozačke dozvole.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Prijave na javni natječaj podnose se osobno u sjedištu komunalnog poduzeća EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo u Borovu 32227, Glavna br. 3 radnim danom od 7,30 – 14,30 sati (u zatvorenoj poštanskoj omotnici) ili putem pošte na istu adresu uz obaveznu napomenu „Prijava na javni natječaj za direktora/direktoricu – ne otvarati“.

Rok za dostavu prijava je  8 dana od dana objave na web stranici Općine Borovo www.opcina-borovo.hr i EKO-DUNAV-a d.o.o. za komunalno gospodarstvo www.eko-dunav.hr.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor koji će s njima obaviti povjerenstvo, a o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Na temelju rezultata provedenog postupka Skupština društva donijet će Odluku o imenovanju kandidata za direktora/direktoricu društva EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo Borovo.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu društvu EKO DUNAV d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka uvjet je za prijavu na javni natječaj.

Kandidat može u svakome trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka.

Prikupljeni osobni podaci obrađivati će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka, od 27. travnja 2016. godine, te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

EKO DUNAV  d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/direktorice po raspisanom javnom natječaju te isti poništiti.

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Općinski načelnik
Zoran Baćanović, mg. iur.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content