kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Subvencije za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području Općine Borovo za 2022 god.

Na temelju čl.10. st.1. t. 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN  29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), čl. 44. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik  02/21) te čl.73. Poslovnika (Sl. glasnik 5/21) Općinsko vijeće  Općine Borovo na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 10.03.2022 god. donosi

PRAVILNIK
o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području Općine Borovo u 2022. godini

I.         OPĆE ODREDBE

Čl. 1.

Ovim Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području  Općine Borovo u 2022. godini ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se svrha i ciljevi Pravilnika, korisnici, nositelji programa, postupak dodjele sredstava, izvori sredstava, obveze korisnika sredstava i kontrola namjenskog utroška dodijeljenih sredstava te ostale odredbe bitne za provođenje.

Sa svrhom poticanja obavljanja gospodarske djelatnosti, smanjenja broja nezaposlenih i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva Općina Borovo, na način i prema uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom, pomaže potencijalnim poduzetnicima i obrtnicima u pokretanju poslovanja, te stvara pozitivno okruženje za poduzetničku inicijativu.

II.        KORISNICI POTPORE

Čl. 2.

Prihvatljivi Korisnici poticajne mjere temeljem ovoga Pravilnika su  poslovni subjekti koji su za obavljanje gospodarske djelatnosti registrirani u 2022 god. sa sjedištem na području Općine Borovo i to: fizičke osobe– obrti i pravne osobe – trgovačka društva, ili su u postupku registriranja u vrijeme objave Javnog poziva.

Potencijalni Korisnici potpore  po objavi Javnog poziva podnose zahtjev za ostvarivanje prava na financijsku potporu, koja će se isplaćivati po predočenju dokaza o upisu početka obavljanja djelatnosti u odgovarajući registar, uz ispunjenje slijedećih općih uvjeta:

  • da su podmirili sve dospjele obveze prema Općini Borovo (kao fizička osoba-građani),
  • da nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

III.      NOSITELJI PROGRAMA

Čl. 3.

Odluku o provedbi Pravilnika donosi općinski načelnik.

Nositelj provedbe ovog Programa je Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo koji temeljem Odluke općinskog načelnika raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava potpore za  pokretanje obavljanja gospodarske djelatnosti.

Čl. 4.

Pojedinačna potpora za poticanje obavljanja gospodarske djelatnosti dodjeljuje se u iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) po Korisniku.

U proračunu Općine Borovo osigurana su sredstva potpore u sveukupnom iznosu od 100.000,00 kn (stotisućakuna)

IV.       POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

   Čl. 5.

Potpora se dodjeljuje redoslijedom zaprimanja zahtjeva uz slijedeću priloženu dokumentaciju :

-Popunjeni obrazac Zahtjeva za potporu,

-Presliku osobne iskaznice podnositelja,

-Presliku dokaza o upisu u odgovarajući registar u 2021 god.- za trgovačka društva i obrte odnosno dokumenta kojim se dokazuje da je pokrenut postupak upisa,

-Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama s osnove javnih davanja, ne stariju od 30 dana do dana objave Javnog poziva,

-Potvrdu Općine Borovo da podnositelj nema dugovanja,

-Presliku kartice transakcijskog računa ukoliko je poslovni subjekt već registriran u 2022 god.

Zahtjev za predmetnu mjeru potpore objavljuje se na internet stranici Općine Borovo www.opcina-borovo.hr a može se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo, na propisanim obrascima s pripadajućom dokumentacijom, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu:

OPĆINA BOROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavna br. 3 32227 BOROVO
Sa naznakom- „ZAHTJEV-NAZIV MJERE POMOĆI“

Zahtjevi se rješavaju  redoslijedom prispijeća i do utroška sredstava predviđenih u proračunu Općine Borovo za 2022 god. a koja su određena u ukupnoj visini do 100.000,00 kn (stotisućakuna).

Nakon pregleda i ocjene zahtjeva, općinski načelnik donosi odluku o osnovanosti zahtjeva za isplatu potpore.

Na odluku općinskog načelnika može se podnijeti žalba Općinskom vijeću Općine Borovo u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Potpore se po zaključenju Ugovora isplaćuju na IBAN  korisnika po predočenju dokaza o početku obavljanja djelatnosti.

Korisnik potpore gospodarsku djelatnost za koju je ostvario potporu mora obavljati na području Općine Borovo najmanje 2 (dvije) godine od dana isplate sredstava pod kojim pojmom se podrazumijeva ostvarivanje prometa roba ili usluga ili izvođenje radova, što se dokazuje bankovnim izvodom o stanju transakcijskog računa.

Čl. 6.

Prilikom zaključenja Ugovora o dodjeli sredstava potpore Korisnik je obvezan Općini Borovo, kao sredstvo osiguranja , dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod Javnog bilježnika.

Korisnik je obvezan dodijeljena sredstva koristiti isključivo za obavljanje djelatnosti za koju je registriran, u protivnom dužan je sredstva potpore vratiti u proračun Općine Borovo uvećana za iznos zakonske zatezne kamate koje teku od dana prijema potpore.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivenih sredstava.

Stručnu i administrativnu kontrolu dodjele potpora provodi Jedinstveni upravni odjel.

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, ili dodijeljena sredstva ne koristi namjenski odnosno faktički ne obavlja registriranu djelatnost, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Borovo, te će biti isključen iz svih potpora Općine Borovo u narednih pet (5) godina.

V.         ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 7.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provedbu ovog Pravilnika.
Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju potpora po korisnicima.

Čl. 8.

Financijska sredstva za provedbu ovog Pravilnika planirana su u proračunu Općine Borovo za 2022. godinu na poziciji 352-subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Čl. 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Duško Drobić

OBRASCI:

OBRAZAC 1 – Prijava
OBRAZAC 2 – GDPR

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content