kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2022 god.

Na temelju čl. 66. Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik 2/21), te čl. 3. st. 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2022 god.  (Sl. glasnik 1/22), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dana 21.03.2022 god.  objavljuje

J  A  V  N  I     P  O  Z  I  V
za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo
za poticanje gospodarskog razvoja u 2022 god.

1.         Javni poziv objavljuje se radi dodjele bespovratnih sredstava iz proračuna Općine Borovo pravnim osobama (trgovačka društva) i fizičkim osobama (obrti) koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost sa sjedištem na području Općine Borovo.

              U proračunu Općine Borovo za 2022 god. osigurana su sredstva za ove namjene u iznosu od 500.000,00 kn.

2.         PRIHVATLJIVI KORISNICI su poslovni subjekti koji imaju sjedište na području Općine Borovo i to: fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost – obrti i pravne osobe – trgovačka društva sa sjedištem na području Općine Borovo, koji su za obavljanje registrirane djelatnosti evidentirani u nadležnom registru ( obrtnom ili Trgovačkog suda) najkasnije sa danom 31.12.2021 god. i koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

-da su podmirili sve dospjele obveze prema Općini Borovo do dana podnošenja zahtjeva,

-da su podmirili sve dospjele obveze po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

3.         MJERE za koje se temeljem odredaba Pravilnika može ostvariti potpora:

 Mjera 1. Potpore za  podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika ili postojećeg zaposlenika

Potpora u iznosu od 50% vrijednosti obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  koja se isplaćuje kvartalno (refundira), ostvaruje se za podmirenje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika ili jednog, već zaposlenog radnika koji ima (vlasnik/zaposlenik) prebivalište na području Općine Borovo.

            Korisnik ostvaruje pravo na potporu danom zaključenja Ugovora o dodjeli poticajnih sredstava sa Općinom Borovo.

            Potpora se isplaćuje na transakcijski račun Korisnika u roku od 8 dana po isteku kvartalnog razdoblja, u kojemu roku je Korisnik obvezan dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su plaćeni doprinosi za koje se traži potpora (refundacija).

            Mjera se koristi u vremenskom razdoblju od 4 kvartala (12 mjeseci).

            Korisnik sa osobom za koju traži potporu mora  imati sklopljen Ugovor o radu.    Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev za potporu, korisnik mora priložiti:

  • Preslik Rješenja/Izvatka nadležnog registra,
  • Potvrdu o prebivalištu osobe za koju se traži potpora,
  • Preslik Ugovora o radu (ako se potpora traži za zaposlenika),
  • Preslik JOPPD obrasca za prethodna dva mjeseca.

Mjera 2. Potpore za  podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje novog zaposlenika

Potpora u iznosu od 100% vrijednosti obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  koja se isplaćuje kvartalno (refundira), ostvaruje se za podmirenje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje jednog, novozaposlenog radnika koji ima prebivalište na području Općine Borovo.

Novozaposlenim radnikom smatra se i radnik koji je sa prijaviteljem zasnovao radni odnos najduže 30 dana do dana objave Javnog poziva.

            Korisnik ostvaruje pravo na potporu danom zaključenja Ugovora o dodjeli poticajnih sredstava sa Općinom Borovo.

            Potpora se isplaćuje na transakcijski račun Korisnika u roku od 8 dana po isteku kvartalnog razdoblja, u kojemu roku je Korisnik obvezan dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su plaćeni doprinosi za koje se traži potpora (refundacija).

            Mjera se koristi u vremenskom razdoblju od 4 kvartala (12 mjeseci) uz obvezu Korisnika da u slijedećih 12 mjeseci zadrži isti broj zaposlenika koliki je imao u vrijeme zaključenja Ugovora. Ukoliko je radnik za kojega se traži potpora jedini zaposlenik Korisnika u vrijeme ostvarivanja prava na potporu, tada je Korisnik obvezan još 12 mjeseci po isteku razdoblja korištenja potpore, zadržati jednog zaposlenika.

            Korisnik sa osobom za koju traži potporu mora u pravilu imati sklopljen Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Ukoliko je Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme onda mora biti zaključen na rok od najmanje 24 mjeseci u godini u kojoj se potpora dodjeljuje.

            Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev za potporu, korisnik mora priložiti:

  • Preslik Rješenja/Izvatka nadležnog registra,
  • Potvrdu o prebivalištu osobe za koju se traži potpora,
  • Preslik prijave u mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana do dana objave Javnog poziva,
  • Preslik JOPPD obrasca za prethodni mjesec.

4. PROCEDURA DODJELE

Potpore se dodjeljuju kontinuirano do iskorištenja ukupno planiranih sredstava sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2022 god.

Administrativnu provjeru pravovremenosti i potpunosti podnesenih zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo.

            Zahtjev za mjere potpore sa pripadajućim obrascima objavljuje se na Internet stranici Općine Borovo www.opcina-borovo.hr a može se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo.

Zahtjev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom,  podnosi se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu

OPĆINA BOROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavna br. 3
32227 BOROVO
Sa naznakom „ZAHTJEV – naziv Mjere za koju se traži potpora“

Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispjeća.

Administrativnu provjeru pravovremenosti i cjelovitosti zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel. Odluku o opravdanosti zahtjeva donosi općinski načelnik. Na Odluku općinskog načelnika nezadovoljni podnositelji prijava imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Borovo u roku od 8 dana od dana prijema Odluke.

Preuranjeni zahtjevi kao i zahtjevi koji pristignu nakon zatvaranja Javnog poziva, neće se razmatrati i neotvoreni će se vratiti pošiljatelju. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava.

Financijska potpora na poslovni račun Korisnika isplaćuje se po zaključenju Ugovora o dodjeli sredstava, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze  Općine Borovo- kao davatelja sredstava i Korisnika.

Općinski načelnik zadržava pravo zatvaranja javnog poziva prije isteka roka u slučaju neiskorištenja osiguranih financijskih sredstava u duljem vremenskom razdoblju, te u drugim opravdanim slučajevima.

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Borovo, te će biti isključen iz svih potpora Općine Borovo u narednih pet (5) godina.

PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Slobodanka Stevanović,dipl.pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content