kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI POZIV za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

KLASA: 300-01/21-01/01
UR.BROJ: 2196-04-01-21-03
Borovo, 25.01.2021 god.

Na temelju čl. 66. Statuta Općine Borovo (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije 4/18 i 1/20), te čl. 3. st. 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god.  (Sl. glasnik 1/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dana 25.01.2021 god.  objavljuje

J  A  V  N  I     P  O  Z  I  V
za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo
za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

1.         Javni poziv objavljuje se radi dodjele bespovratnih sredstava iz proračuna Općine Borovo pravnim osobama (trgovačka društva) i fizičkim osobama (obrti) koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost sa sjedištem na području Općine Borovo.

2.         PRIHVATLJIVI KORISNICI su oni poslovni subjekti koji:

 1. podmirili sve dospjele obveze prema Općini Borovo,
 2.  podmirili sve dospjele obveze po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.
 3. MJERE za koje su osigurana financijska sredstva potpore u 2021 god.

Mjera 1. Potpore za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – isplaćuje se u jednokratnom iznosu do najviše 15.000,00 kn

Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev za potporu, korisnik mora priložiti:

 • Preslik Rješenja o upisu u odgovarajući registar,
 • Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Borovo,
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga sa osnova javnih davanja,
 • Preslik osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,
 • Preslik Ugovora o radu ukoliko se potpora traži za zaposlenika,
 • Preslik prijave u mirovinsko osiguranje za osobu za koju se traži potpora,
 • Izjavu da li se potpora traži za odgovornu osobu u poslovnom subjektu ili zaposlenika,
 • Izjavu o istinitosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • Bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika,
 • Preslik kartice poslovnog računa,
 • Izjava GDPR.

Mjera 2. Potpora za sufinanciranje saniranja/uređenja poslovnog prostora ili opremanja poslovnog objekta – isplaćuje se u jednokratnom iznosu do najviše 15.000,00 kn

Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev za potporu, korisnik mora priložiti:

 • Preslik Rješenja o upisu u odgovarajući registar,
 • Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Borovo,
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga sa osnova javnih davanja,
 • Preslik osobne iskaznice odgovorne osobe,
 • Preslik ponude/predračuna ili predugovora,
 • Dokaz o vlasništvu odnosno pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora,
 • Izjavu o istinitosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • Bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika,
 • Izjava GDPR.

Mjera 3. Potpore nabavku opreme/sredstava za rad- isplaćuje se u jednokratnom iznosu do najviše 15.000,00 kn

 Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev korisnik mora priložiti:

 • Preslik Rješenja o upisu u odgovarajući registar,
 • Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Borovo,
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga sa osnova javnih davanja,
 • Preslik osobne iskaznice odgovorne osobe,
 • Preslik ponude/predračuna ili predugovora,
 • Izjavu o istinitosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • Bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika,
 • Izjava GDPR.

4. PROCEDURA DODJELE

Potpore se dodjeljuju kontinuirano do iskorištenja ukupno planiranih sredstava sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god.

Administrativnu provjeru pravovremenosti i potpunosti podnesenih zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo.

Zahtjev za mjere potpore sa pripadajućim obrascima objavljuje se na Internet stranici Općine Borovo www.opcina-borovo.hr a može se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo.

Zahtjev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom,  podnosi se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu

OPĆINA BOROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavna br. 3
32227 BOROVO
Sa naznakom „ZAHTJEV – naziv Mjere za koju se traži potpora“

Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispjeća.

Administrativnu provjeru pravovremenosti i cjelovitosti zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel. Odluku o opravdanosti zahtjeva donosi općinski načelnik. Na Odluku općinskog načelnika nezadovoljni podnositelji prijava imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Borovo u roku od 8 dana od dana prijema Odluke.

Preuranjeni zahtjevi kao i zahtjevi koji pristignu nakon zatvaranja Javnog poziva, neće se razmatrati i neotvoreni će se vratiti pošiljatelju. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava.

Financijska potpora na poslovni račun Korisnika isplaćuje se po zaključenju Ugovora o dodjeli sredstava, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze  Općine Borovo- kao davatelja sredstava i Korisnika.

Općinski načelnik zadržava pravo zatvaranja javnog poziva prije isteka roka u slučaju neiskorištenja osiguranih financijskih sredstava u duljem vremenskom razdoblju, te u drugim opravdanim slučajevima.

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Borovo, te će biti isključen iz svih potpora Općine Borovo u narednih pet (5) godina.

PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Slobodanka Stevanović,dipl.pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content