kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI POZIV za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo kao poticajna mjera za početak obavljanja gospodarske djelatnosti u 2021 god.

KLASA: 300-01/21-01/01
UR.BROJ: 2196-04-01-21-03
Borovo, 25.01.2021 god.

Na temelju čl. 66. Statuta Općine Borovo (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije 4/18 i 1/20), te čl. 3. st. 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za početak obavljanja  gospodarske djelatnosti na području  Općine Borovo u 2021 god.  (Sl. glasnik 1/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dana 25.01.2021 god.  objavljuje

J  A  V  N  I     P  O  Z  I  V
za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo
kao poticajna mjera za početak obavljanja gospodarske djelatnosti 
u 2021 god.

1. Javni poziv objavljuje se radi dodjele bespovratnih sredstava iz proračuna Općine Borovo pravnim osobama (trgovačka društva) i fizičkim osobama (obrti), koje obavljanje gospodarske djelatnosti sa sjedištem na području Općine Borovo, pokreću u 2021 god..

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI su oni poslovni subjekti koji:

a)  su za obavljanje gospodarske djelatnosti registrirani u 2021 god. sa sjedištem na području Općine Borovo i to: fizičke osobe– obrti i pravne osobe – trgovačka društva, ili su u postupku registriranja u vrijeme objave Javnog poziva.
b)   su podmirili sve dospjele obveze prema Općini Borovo,
c)  su  podmirili sve dospjele obveze po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

3.  Bespovratna potpora za poticanje obavljanja gospodarske djelatnosti sa sjedištem na području Općine Borovo, poslovnim subjektima registriranim u 2021 god. ili su u vrijeme objave Javnog poziva u postupku registriranja, isplaćuje se u iznosu od 20.000,00 kn.

U proračunu Općine Borovo osigurana su sredstva za ovu vrstu potpore u sveukupnom iznosu od 100.000,00 kn.

4. PROCEDURA DODJELE

Potpore se dodjeljuju kontinuirano, redoslijedom zaprimanja zahtjeva do iskorištenja ukupno planiranih sredstava sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području  Općine Borovo u 2021 god.

Za ostvarivanje prava na potporu potrebno je dostaviti slijedeću dokumnetaciju:

-Popunjeni obrazac Zahtjeva za potporu,
-Presliku osobne iskaznice podnositelja,
-Presliku dokaza o upisu u odgovarajući registar u 2021 god.- za trgovačka društva i obrte odnosno dokumenta kojim se dokazuje da je pokrenut postupak upisa,
-Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama s osnove javnih davanja, ne stariju od 30 dana do dana objave Javnog poziva,
-Potvrdu Općine Borovo da podnositelj nema dugovanja,
-Izjavu o istinitosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika,
-Izjavu GDPR,
-Presliku kartice žiro računa.

Administrativnu provjeru pravovremenosti i potpunosti podnesenih zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo.

Zahtjev za mjeru potpore sa pripadajućim obrascima objavljuje se na Internet stranici Općine Borovo www.opcina-borovo.hr a može se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo.

Zahtjev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom,  podnosi se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu

OPĆINA BOROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavna br. 3
32227 BOROVO
Sa naznakom „ZAHTJEV – POTPORA ZA POČETAK OBAVLJANJA GOSPODARSKE DJELATNOSTI“

Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispjeća.

Administrativnu provjeru pravovremenosti i cjelovitosti zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel. Odluku o opravdanosti zahtjeva donosi općinski načelnik. Na Odluku općinskog načelnika nezadovoljni podnositelji prijava imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Borovo u roku od 8 dana od dana prijema Odluke.

Preuranjeni zahtjevi kao i zahtjevi koji pristignu nakon zatvaranja Javnog poziva, neće se razmatrati i neotvoreni će se vratiti pošiljatelju. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava.

Financijska potpora na poslovni račun Korisnika isplaćuje se po zaključenju Ugovora o dodjeli sredstava, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze  Općine Borovo- kao davatelja sredstava i Korisnika. Prilikom zaključenja Ugovora o dodjeli sredstava Korisnici su dužni dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, kao sredstvo osiguranja namjenskog korištenja sredstava.

Općinski načelnik zadržava pravo zatvaranja javnog poziva prije isteka roka u slučaju neiskorištenja osiguranih financijskih sredstava u duljem vremenskom razdoblju, te u drugim opravdanim slučajevima.

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u proračun Općine Borovo, te će biti isključen iz svih potpora Općine Borovo u narednih pet (5) godina.

PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Slobodanka Stevanović,dipl.pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content