kontakt telefon: +385(0)32 439 598

O D L U K U o organizaciji rada, rasporedu rada i rasporedu radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2 u Općini Borovo

Temeljem točke II. Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS – Co-V-2 (NN 32/20), čl. 54. Statuta Općine Borovo, općinski načelnik dana 23.03.2020 god. donosi

O D L U K U
o organizaciji rada, rasporedu rada i rasporedu radnog vremenaza vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2

Čl. 1.

Sukladno  Odluci Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS – Co-V-2, raspored rada službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo određuje se prema potrebi obavljanja  tekućih poslova, kako slijedi:

  • Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela upućuje se u vremenu od 23.03.2020 god. do 30.03.2020 god.  na rad od kuće,
  • Referentica za računovodstvo redovite poslove u sjedištu općine obavljat će u dane četvrtak i petak,
  • Administrativni referent redovite poslove u sjedištu općine obavljat će u dane ponedjeljak i utorak,
  • Referent za AOP kao član Stožera civilne zaštite Općine Borovo kontinuirano će obavljati i redovite poslove u sjedištu općine,
  • Komunalni redar kontinuirano će obavljati poslove u sjedištu općine,
  • Usoba koja je trenutno na stručnom osposobljavanju obavljat će poslove administrativnog referenta u  sjedištu općine u dane srijeda i četvrtak.

                                                                     Čl. 2.

            Utvrđuje se da je rasporedom rada i radnog vremena, kako je to definirano u čl.1. Odluke ispunjena obveza prisustvovanja službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo pojedinačno u svakom uredu, odnosno kriterij socijalne propisane udaljenosti u vrijeme trajanje navedene epidemije.

             Do daljnjega je obustavljen rad sa strankama sa kojima s ekomunikacija odvija telefonom i e mailom.

Čl. 3.

             Službenici koji svoje redovite poslove u određene dane ne obavljaju u sjedištu općine, dužni su sukladno potrebama posao obavljati od kuće.

Čl. 4.

Odluka stupa na snagu odmah i vrijedi do opoziva.

Čl. 5.

Ova Odluka bit će objavljena na internet stranici i oglasnoj ploči Općine Borovo. 

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović,mag.iur

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content