kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI NATJEČAJ Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3(tri) mjeseca 3 (tri) radnika u EKO – DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo na radno mjesto „ Komunalni radnik“

I OPĆI UVJETI
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se
prijava podnosi.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis
– Izjava o obavljanju jednostavnih građevinskih radova
– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni
postupak, ne starije od 6 mjeseci   

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba pola.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta te broj telefona i e-adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od  8 dana nakon objave natječaja na adresu : EKO – DUNAV d.o.o. , Glavna 3, 32227 Borovo, u omotnici s naznakom :    „ Prijava na javni natječaj za mjesto “ Komunalni radnik“, osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom , zaključno sa danom 04.09.2019.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.  EKO – DUNAV d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

EKO – DUNAV d.o.o 
Direktorica:
Ljiljana Jakovljević dipl.oec

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content