kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme za jednog radnika u Projekt centru Borovo

JAVNI NATJEČAJ

za prijem jednog radnika/ice za rad na određeno vrijeme u udruzi Projekt centar Borovo na radnom mjestu „ Asistent/ica u provedbi projekata“ na rok od 3 mjeseca.

1. Naziv radnoga mjesta/opći i posebni uvjeti

1.1 Asistent/ica u provedbi projekata

            1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

            Opći uvjeti:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijava podnosi.

1.2. Posebni uvjeti

 • četverogodišnja srednja stručna sprema općeg, strukovnog ili društvenog smjera
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • vozačka dozvola B kategorije

2. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba pola.

3. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti  prema posebnom zakonu dužan je, u prijavi na ovaj javni natječaj, pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost kandidat je dužan uz prijavu na ovaj javni natječaj priložiti rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojega je vidljivo navedeno pravo prednosti.

Kandidat je dužan dostaviti i  dokaz da je nezaposlen i to potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o podacima evidentiranim u njihovoj matičnoj evidenciji izdanu nakon dana objave natječaja.

4. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 5. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima (izabrani kandidat),
 6. odgovarajuću ispravu kao dokaz o statusu osobe koja ostvaruje prednost,
 7. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o podacima evidentiranim u njihovoj matičnoj evidenciji.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici, koja ne treba biti ovjerena, osim prijave, životopisa i uvjerenja o nekažnjavanju, koje se dostavljaju u izvorniku.

Prije izbora kandidat, na zahtjev Poslodavca, predočit će izvornike i za ostale dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o izboru.

5. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovoga javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na ovaj javni natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj. Protiv te obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnoga  lijeka.

6. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo ona osoba koja ispunjava sve tražene uvjete iz natječaja i koja na isti podnese pravodobnu i urednu prijavu.

7. Prijave na ovaj javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave istoga kod nadležne službe za zapošljavanje, neposrednom predajom u uredu udruge Projekt centar Borovo ili preporučenom pošiljkom, na adresu:

Projekt centar Borovo, Glavna 3, 32227 Borovo,
s naznakom „Za javni natječaj – Asistent/ica u provedbi projekata“.

8. O rezultatima ovoga natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonu, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Udruga Projekt centar Borovo zadržava pravo ne izabrati niti jednoga kandidata, ali u tom slučaju donijet će se odluka o poništenju ovoga javnog natječaja koja će biti dostavljena svim kandidatima.

9. Izrazi koji su korišteni u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, bez obzira da li su korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

U Borovu, 22.02.2019.

PREDSJEDNICA
Senka Romić

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 13
Ukupan broj poseta: 437458

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content