kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog radnika u EKO – DUNAV d.o.o. na radno mjesto „ Komunalni radnik – vozač teretnog vozila“

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog radnika  u EKO – DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo na radno mjesto „ Komunalni radnik – vozač teretnog vozila“ uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

I OPĆI UVJETI

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijava podnosi.

II POSEBNI UVJETI

  • Položen ispit za vozilo „ C“ kategorije sa iskustvom o najmanje 3 godine,

III DRUGI POSEBNI UVJETI

  • Iskustvo u obavljanju jednostavnih građevinskih radova i  komunalnih poslova održavanja

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o iskustvu sukladno navedenom u „ Posebni uvjeti“- ( potvrda HZMO – dokaz o radnom stažu)

– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci   

– preslika vozačke dozvole

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba pola.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta te broj telefona i e-adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od  8 dana nakon objave natječaja na adresu : EKO – DUNAV d.o.o. , Glavna 3, 32227 Borovo, u omotnici s naznakom :    „ Prijava na javni natječaj za mjesto Komunalni radnik – vozač teretnog vozila“ , osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom , zaključno sa danom 22.02.2019.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.  EKO – DUNAV d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

EKO – DUNAV d.o.o
Direktorica:
Ljiljana Jakovljević dipl.oec

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 17
Ukupan broj poseta: 437462

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content