kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – DVD Borovo

Borovo, 24. siječanj 2018. godine

            Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” broj: 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (”Narodne novine” broj: 101/17), javni naručitelj, Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo, na nacrt Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave Rekonstrukcija vatrogasnog doma Borovo objavljuje

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa

zainteresiranim gospodarskim subjektima

  1. NAZIV I OIB NARUČITELJA

Naziv: Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo

Sjedište: Bulićeva 31b, 32227 Borovo

OIB: 93945018684

  • EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

NMV 1-19.

  • PREDMET NABAVE

Rekonstrukcija vatrogasnog doma Borovo

  • DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Dana  18. siječnja 2019. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, kao i na službenoj stranici Općine Borovo objavilo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sastavni dio objave je bio nacrt dokumentacije o nabavi sa troškovnikom i projektnom dokumentacijom.

  • DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do isteka 23. siječnja 2019. godine.

  • NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK

Tijekom savjetovanja nije bilo sastanaka sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

  • TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE

Nije bilo primjedbi i prijedloga.

                                                                                                          Predsjednik:

                                                                                                    Miroljub Mladenović

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content