kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo na neodređeno vrijeme: – REFERENT/ICA – KOMUNALNI REDAR 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11.) i članka 6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo, KLASA: 021-05/10-02/7, URBROJ: 2196-04-02-10-32, pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Borovo 23.01.2019. godine raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu
u Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo na neodređeno vrijeme:

u Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo na neodređeno vrijeme:

REFERENT/ICA – KOMUNALNI REDAR 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

 • – punoljetnost,
 • – hrvatsko državljanstvo i
 • – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijava podnosi.

Posebni uvjeti :

 • – srednja stručna sprema (četvorogodišnja), poželjno građevinske struke
 • – samostalnost u radu i  komunikacijske vještine,
 • – poznavanje rada na računalu,
 • – položen državni stručni ispit.,
 • – položen vozački ispit B kategorije.

U službu ne može biti  primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • – životopis
 • – dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe)
 • – dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, putovnice)
 • – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • –preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, odnosno vlastoručno potpisana izjava kandidata da će državni u ispit položiti u roku od godine dana od prijma u službu,
 • –dokaz/izjava o poznavanju, odnosno osposobljenosti za rad na računalu,
 • –preslik vozačke dozvole.

U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta te broj telefona i e-adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po primitku rješenja o prijamu u službu, a prije potpisivanja Ugovora o radu. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 danaod objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj – prijem u službu referent/ica KOMUNALNI REDAR – ne otvarati«, na adresu: Općina Borovo, 32227 Borovo, Glavna 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Za kandidate čije su prijave uredne i koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje se primaju pisanim testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavljeni su na internetskoj stranici Općine Borovo, www.opcina-borovo.hr. Na istoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Borovo objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 5 dana od dana okončanja postupka.

PROČELNIK
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Slobodanka Stevanović dipl. pravnica

PRILOG:
Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content