kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Obavijest o prethodnom savjetovanju – DVD Borovo

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BOROVO
Borovo, 18. siječanj 2019. godine

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti izvođenja radova na projektu rekonstrukcije vatrogasnog doma Borovo
– dostavlja se –

Poštovani,

      Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti izvođenja radova na projektu rekonstrukcije vatrogasnog doma.

            Temeljem članka 198. (Prethodna analiza tržišta) ZJN 2016. i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta, prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje 5 dana od dana objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Obavještavamo vas da su nacrt dokumentacije o nabavi, glavni projekt, troškovnik i prijednog ugovora objavljeni u EOJN RH, te na službenoj internetskoj stranici https://opcina-borovo.hr, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do isteka 22. siječnja 2019. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge elektroničkim sredstvima komunikacije isključivo putem EOJN RH.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

S poštovanjem,

Predsjednik:
Miroljub Mladenović

DOKUMENTACIJA:
Obavijest o prethodnom savjetovanju
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Glavni projekt 1. dio
Glavni projekt 2. dio

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content