kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude – Energetska obnova DV Zlatokosa Borovo

KLASA: 406-03/18-01/01

URBROJ: 2196-04-01-18-27

Borovo, 22. kolovoza 2018. godine

 

Temeljem članka  302. stavak 1. i članka 283. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” broj 120/16.), Načelnik Općine Borovo donio je 22. kolovoza 2018. godine

O D L U K U

o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave Energetska obnova Dječjeg vrtića Zlatokosa Borovo

  1. Ovom Odlukom utvrđuje se da Općina Borovo, Glavna 3, 32227 Borovo, OIB: 02417916452, kao javni naručitelj u postupku javne nabave male vrijednosti Energetska obnova Dječjeg vrtića Zlatokosa Borovo, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 3-18, odabire ekonomski najpovoljniju ponudu STOLARIJA GRAND d.o.o., I. Gundulića 106, 32270 Županja, OIB: 24116923291, s ukupnim brojem bodova 100 i cijenom ponude u iznosu od 1.466.176,00 kuna (bez PDV-a) te ukupnom cijenom ponude od 1.832.720,00 kuna.
  2. Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi.
  3. Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Obrazloženje

Danom slanja poziva na nadmetanje, 12. srpnja 2018. godine u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, pod brojem 2018/S 0F2-0018646, Općina Borovo kao javni naručitelj, pokrenula je postupak javne nabave male vrijednosti Energetska obnova Dječjeg vrtića Zlatokosa Borovo, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 3-18.

Procijenjena vrijednost nabave je 1.577.715,00 kuna (bez PDV-a).

Postupak javne nabave proveden je temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi kao otvoreni postupak javne nabave.

Temeljem članka 283. Zakona o javnoj nabavi kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda:

  1. Cijena => 90 bodova
  2. Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku => 10 bodova

Do isteka roka za dostavu ponuda 2. kolovoza 2018. godine u 14:00 sati zaprimljene su tri ponude prema redoslijedu zaprimanja, kako slijedi:

  1. PLANUM GRAĐENJE d.o.o., Priljevo 42B, 32000 Vukovar, OIB: 45939063863, s ukupnom cijenom ponude od 1.945.972,50 kn s PDV–om i jamstvenim rokom za otklanjanje nedostatka od pet godina,
  2. STOLARIJA GRAND d.o.o., I. Gundulića 106, 32270 Županja, OIB: 24116923291, s ukupnom cijenom ponude od 1.832.720,00 kn s PDV–om i jamstvenim rokom za otklanjanje nedostatka od pet godina,
  3. 3D GRADNJA j.d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 6, 32010 Vukovar, OIB: 62500228539, s ukupnom cijenom ponude 1.949.776,25 kn s PDV–om i jamstvenim rokom otklanjanje nedostatka od pet godina.

Sukladno kriteriju odabira – ekonomski najpovoljnije ponude, propisanim u dokumentaciji o nabavi, ponuditelji su ocijenjeni, kako slijedi:

RB KRITERIJI ZA ODABIR PLANUM GRAĐENJE d.o.o. STOLARIJA GRAND d.o.o. 3D GRADNJA

 j.d.o.o.

1. CIJENA 90% (C)

C = NC/CP * 90

C – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC – najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP – cijena ponude koja je predmet ocjene

90 – maksimalni broj bodova

C=1.832.720,00/

1.945.972,50*90=

84,76

C=1.832.720,00/

1.832.720,00*90=

90

C=1.832.720,00/

1.949.776,25*90=

84,60

2. DULJINA JAMSTVENOG ROKA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA 10 % (JR)

1.Jamstveni rok  5 i više godina – 10 bodova

2.Jamstveni rok  4 godina – 7 bodova

3.Jamstveni rok  3 godine – 4 boda

5 godina

 

10

5 godina

 

10

5 godina

 

10

UKUPNO BODOVANJE

T = C + JR

T = ukupan broj bodova

C = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

JR = broj bodova koji je ponuda dobila za  duljinu jamstvenog  roka za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

94,76 100 94,60

Slijedom navedenog, odabire se ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja STOLARIJA GRAND d.o.o., I. Gundulića 106, 32270 Županja, OIB: 24116923291, s ukupnim brojem bodova 100, te ukupnom cijenom ponude od 1.832.720,00 kuna i jamstvenim rokomza otklanjanje nedostatka od pet godina.

Sukladno članku 301. stavak 5., 6. i 8. Zakona o javnoj nabavi ova Odluka sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, pri čemu se dostava smatra objavljenom istekom dana objave.

Prema članku 307. stavku 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, ova Odluka postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Rok mirovanja je određen člankom 306. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi u trajanju od 15 dana od dana dostave odluke o odabiru, u kojem javni naručitelj ne smije popisati ugovor o javnoj nabavi niti pristupiti njegovu izvršenju.

Sukladno navedenom riješeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od deset dana od dana primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponude. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku, a dostavlja se neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

 

 

Općinski načelnik:

Zoran Baćanović, mag.iur.

 

Dostaviti:

1. Ponuditeljima objavom u Elektroničkom oglasniku
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo
3. Pismohrana

 

 

Prilog:

– Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content