kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

KLASA: 406-03/18-01/01
URBROJ: 2196-04-01-18-13
Borovo, 12. srpanj 2018. godine

 

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” broj: 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (”Narodne novine” broj: 101/17), javni naručitelj, Općina Borovo, na nacrt Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave Energetska obnova Dječjeg vrtića Zlatokosa Borovo objavljuje

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa

zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

  1. NAZIV I OIB NARUČITELJA

Naziv: Općina Borovo

Sjedište: Glavna 3, 32227 Borovo

OIB: 02417916452

 

  1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

NMV 3-18.

 

  1. PREDMET NABAVE

Energetska obnova Dječjeg vrtića Zlatokosa Borovo

 

  1. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Dana  6. srpnja 2018. godine Općina  Borovo je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, kao i na službenoj stranici općine objavila prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sastavni dio objave je bio nacrt dokumentacije o nabavi sa troškovnikom i projektnom dokumentacijom.

 

  1. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do isteka 11. srpnja 2018. godine.

 

  1. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK

Tijekom savjetovanja nije bilo sastanaka sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

  1. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE

Nije bilo primjedbi i prijedloga.

 

                                                                                                       Općinski načelnik

Zoran Baćanović, mag.iur.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content