kontakt telefon: +385(0)32 439 598

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOROVO
KLASA: 310-02/15-01/1
URBROJ: 2196-04-17-01-23
Borovo, 22.05.2017. godine.

U otvorenom postupku javne nabave Isporuka usluga – „Modernizacija sustava javne rasvjete Općine Borovo“, evidencijski broj: MV 01/17, Općina Borovo temeljem članka 303. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16), donosi slijedeću:

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE I

Poništava se postupak javne nabave Modernizacija sustava javne rasvjete Općine Borovo, procijenjene vrijednosti 416.000,00 kn bez PDV-a, evidencijski broj: MV 01/17, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28.04.2017. godine radi tehničkih propusta u elektroničkom sustavu, a koji se odnose na usklađivanje roka za otvaranje ponuda, što je imalo za posljedicu da do propisanog roka otvaranja nije pristigla niti jedna ponuda.

Obrazloženje
Naručitelj, Općina Borovo, temeljem članka 88. Zakona o javnoj nabavi, proveo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu Modernizacija sustava javne rasvjete Općine Borovo – isporuka usluga, evidencijski broj nabave: MV 01/17 s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi.
Prema dokumentaciji za nadmetanje određen je rok za dostavu ponuda 19.05.2017. godine. Tijekom postupka dana 09.05.2017. godine izvršena je izmjena dokumentacije za nadmetanje, te je po istoj produljen rok za dostavu ponuda do 23.05.2017. godine. Uvidom u podatke u elektronički sustav javne nabave dana 22.05.2017. godine, utvrđeno je da sustav nije ažurirao datum otvaranja ponuda, te poslije 19.05.2017. godine nije dozvoljavao da gospodarski subjekti predaju svoje ponude, već je isključivo nuđena radnja „otvaranje ponuda“.
Javno otvaranje ponuda održano je 22.05.2017. godine u 14:30 sati. U roku za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.
Temeljem članka 298. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj je obavezan poništiti postupak javne nabave, ako budu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitnih drugačijih okolnosti u kreiranju obavijesti o nadmetanju, da su bile poznate prije, te ako nije pristigla niti jedna ponuda.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke može se sukladno članku 401 Zakona o javnoj nabavi izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave (u daljem tekstu (Državna komisija), Zagreb, Kotoruška Cesta 43/IV, u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove odluke. Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi, a dostavlja se u pisanom obliku, neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem, ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu sa propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe državnoj komisiji, žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju na dokaziv način.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag.iur.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 47
Ukupan broj poseta: 396389

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content