kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Natječaj za voditelja odjeljka računovodstvenih poslova

grb_logo_icon

Klasa: 112-01/16-03/1

Urbroj: 2196-04-03-16-02 od 2. VI. 2016. (2132)

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11.) i članka 6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo, klasa: 021-05/10-02/7, urbroj: 2196-04-02-10-32, pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Borovo 2. lipnja 2016. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo na neodređeno vrijeme:

– voditelj odjeljka računovodstvenih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo.

Opći uvjeti za prijam u službu članak 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijava podnosi.

Uvjeti za voditelja odjeljka računovodstvenih poslova:

– viša stručna sprema (bacc. oec), VSS

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– samostalnost u radu i organizacijske sposobnosti te komunikacijske vještine potrebne za uspješno izvršenje financijsko računovodstvenih poslova,

– poznavanje rada na računalu,

– položen državni stručni ispit.

U službu ne može biti imenovana – primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine broj 107/07., 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su odgovarajući stupanj obrazovanja stekle na temelju ranijih propisa.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome)

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, putovnice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

– dokument kojim kandidat dokazuje da je ostvario radno iskustvo koje se traži u ovom natječaju (potvrda HZMO-a, potvrda poslodavca, preslik ugovora o radu i sl.)

– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, odnosno vlastoručno potpisana izjava kandidata da će državni u strični ispit položiti u roku od godine dana od prijma u službu

– dokaz/izjava o poznavanju, odnosno osposobljenosti za rad na računalu.

U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta te broj telefona i e-adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po primitku rješenja o prijmu u službu. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana (zaključno sa 16.06.2016) od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj – prijem u službu voditelja odjeljka računovodstvenih poslova – ne otvarati«, na adresu: Općina Borovo, 32227 Borovo, Glavna 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Za kandidate čije su prijave uredne i koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje se primaju pisanim testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavljeni su na internetskoj stranici Općine Borovo, www.opcina-borovo.hr. Na istoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Borovo objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 5 dana od dana okončanja postupka.

Općina Borovo

 

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content